Konference o sociální inkluzi

16/6 2020

Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II si klade za cíl podporu inkluzivního vzdělávání na území města Ostravy a posílení rovných příležitostí dětí se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Cílem je také podpora a spolupráce s rodiči dětí v adaptačním období po nástupu do mateřské školy.

Konference o sociální inkluzi

Do projektu je zapojena pětice mateřských škol a středisko volného času na území města Ostravy, ve kterých, díky projektu, působí asistenti sociální inkluze. Projekt ukončí svou realizaci ke dni 31. 8. 2020. Z tohoto důvodu se ve dnech 11. – 12. 6. 2020 konala závěrečná konference. Zúčastnili se jí partneři projektu z obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava a Ostrava Svinov. Z obvodu Slezská Ostrava se zúčastnila mateřská škola Komerční, za účasti zástupkyně ředitelky Mgr. Jarmily Mrukwiové a asistentky sociální inkluze Karin Gargoschové, mateřská škola Požární, zastoupena hlavní učitelkou Bc. Kristýnou Svák a asistentkou sociální inkluze Ivetou Gregorovou a mateřská škola Zámostní, zastoupena ředitelkou PhDr. Jarmilou Chlopkovou a asistentkou sociální inkluze Bc. Annou Máchovou.

V rámci odborného programu konference došlo k vyhodnocení tříletého působení projektu, představili se jednotliví partneři projektu a nastínili zejména zkušenosti s fungováním asistentek sociální inkluze. Ředitelky a zástupci mateřských škol se shodli, že si již fungování mateřské školy bez asistentek sociální inkluze neumějí představit. Součástí konference byl také workshop, který byl zaměřen na nástroje zavádění inkluze v MŠ na území města Ostravy, účastníci se tak mohli detailně seznámit s prací asistentek v mateřských školách.