Městský obvod nesouhlasí s výstavbou krematoria zvířat na svém území

21/1 2021

Krajský úřad Moravskoslezského kraje obdržel oznámení k záměru zřízení Krematoria zvířat Ostrava, který podléhá řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Zvířecí krematorium by mělo stát v Koblově, v areálu bývalé šachty. 

Městský obvod nesouhlasí s výstavbou krematoria zvířat na svém území

Rada městského obvodu Slezská Ostrava včera rozhodla o vydání záporného stanoviska k realizaci záměru zřízení krematoria zvířat v Koblově,“ informuje mluvčí městského obvodu.

„Přestože městskému obvodu dostupná dokumentace k záměru konstatuje, že z hlediska imisní zátěže se provoz v blízké obydlené lokalitě neprojeví znatelnou mírou, jedná se o záměr, který je zdrojem dalšího znečištění. Z tohoto důvodu se na vedení městského obvodu obrátila i řada občanů s obavou, že zápach a tuhé znečišťující látky budou mít vliv na kvalitu bydlení v oblasti. Nezpochybňujeme, že služba kremace zvířat ze zájmového chovu je službou velmi potřebnou a jistě si zaslouží místo mezi službami dostupnými pro obyvatele města Ostravy. Poukazujeme však na skutečnost, že daný záměr má být realizován ve vzdálenosti 150 metrů od stávající rezidenční zástavby, přičemž územní plán dále počítá s dalším rozvojem rezidenční zástavby. Realizace záměru může v tomto ohledu negativně ovlivnit nejen zájem potencionálních stavebníků, ale také znehodnotit v oblasti již stojící nemovitosti,“ uvedl starosta Richard Vereš.

Městský obvod Slezská Ostrava je obvod s největším počtem ekologických zátěží (např. brownfieldy po hlubinných dolech, Odval Heřmanice, Trojické údolí). Zároveň se v něm již nachází skládka komunálního odpadu, provozovny zpracování odpadu, dvě skládky nebezpečného odpadu, krematorium, řada prašných provozů i významných průmyslových zátěží (např. Liberty Ostrava). „Cílem vedení městského obvodu je tedy spíše zlepšovat životní prostředí i kvalitu bydlení, a proto nepovažujeme za vhodné realizovat daný záměr právě na území našeho městského obvodu,“ doplnil starosta.

Dopis starosty s výše uvedenými informacemi bude zaslán vedení města Ostravy s tím, aby byly zohledněny při přípravě stanoviska města, které je účastníkem řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.