Obřadní síň

Obřadní síň Slezskoostravské radnice

O obřadní síni

Obřadní síň se nachází v 1. patře budovy slezskoostravské radnice Těšínská 138/35, Ostrava-Slezská Ostrava. V prostorách obřadní síně se uskutečňují svatební obřady, vítání občánků, koncerty vážné hudby a jiné slavnostní události. Kapacita síně je 100 osob.

Fotogalerie

 


Informace k uzavření manželství

Veškeré informace ohledně svatebních obřadů a vítání občánků poskytnou zaměstnanci odboru vnitřních věcí:


referent agendy matriky
599410079 3 / Slezská Ostrava

referent agendy ohlašovny a matriky
599410078 3 / Slezská Ostrava

Informace k nájmu obřadní síně

V obřadní síni je možno pořádat hudební koncerty, absolventské koncerty, předávání vysvědčení a jiné slavnostní události. Na tyto akce je nutno mít uzavřenou smlouvu o nájmu nebytových prostor.

Po stanovení termínu a doby konání akce vyplňte přiloženou žádost - Žádost - podklad pro zpracování smlouvy, na základě kterého vám bude vystavena smlouva o nájmu nebytových prostor. Při podpisu smlouvy vám budou předány informace k platbě nájmu, která probíhá hotově na pokladně ÚMOb Slezská Ostrava nebo bezhotovostně. Úhrada musí být provedena vždy minimálně dva dny před konáním akce.

Místnost obřadní síně (rozměry 17 x 7,4 = 126 m2) je najímána včetně salónku u obřadní síně (rozměry 3,2 x 5 = 16 m2). Kapacita síně je 100 osob.

Obřadní síň si lze pronajmout k pořádání hudebních a absolventských koncertů, předávání vysvědčení apod. v těchto dnech a časových rozmezích:

Dny v týdnu

Časové rozmezí od - do

Pondělí

18:00 – 20:00

Úterý

14:00 – 20:00

Středa

18:00 – 20:00

Čtvrtek

14:30 – 20:00

Pátek, sobota, neděle

-

Informace ohledně nájmu obřadní síně poskytne zaměstnanec odboru školství a kultury:


referent pro sport a volný čas
599410418 506 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4

Ceník nájmu obřadní síně

platný od 1. 5. 2019

schválený Radou městského obvodu Slezská Ostrava dne 29. 8. 2018 pod číslem usnesení 5006/RMOb-Sle/1418/86 a doplněný Dodatkem č. 1, schváleným Radou městského obvodu Slezská Ostrava dne 3. 10. 2018 pod číslem usnesení 5203/RMObM-Sle/1418/102 a Dodatkem č. 2, schváleným Radou městského obvodu Slezská Ostrava dne 24. 4. 2019 pod č. usnesení 0528/RMOb-Sle/1822/12.

MístnostÚčel nájmuCena *)

Obřadní síň včetně salónku a šatny v přízemí (místnost č. 1).

Kapacita obřadní síně je

100 osob

hudební a absolventské koncerty, tiskové konference, předávání vysvědčení apod.

800,- kč/hod

*) Cena nájmu zahrnuje přípravu sálu (přistavení židlí) vč. pronájmu klavíru a varhan. Cena je uvedena včetně    DPH v zákonné výši.

 

 

Povinnosti nájemce

  • Nájemce je povinen užívat předmět nájmu v rozsahu stanoveném ve smlouvě a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě.
  • Nájemce zodpovídá za pořádek v pronajatých místnostech, stejně jako za šetrné zacházení s majetkem.
  • Nájemce se zavazuje dodržovat zákaz veškeré konzumace potravin a nápojů v pronajatých nebytových prostorech.
  • Škody způsobené na zařízení je povinen nájemce uhradit v plné výši nebo poškozené věci uvést do původního stavu.
  • Nájemce nesmí pronajímat předmět nájmu třetím osobám a umožňovat třetím osobám jakoukoliv činnost v pronajatých prostorách bez písemného souhlasu pronajímatele.
  • Nájemce je povinen dodržovat platná ustanovení bezpečnostních, hygienických, ekologických a ostatních právních předpisů a norem, které se vztahují k účelu nájmu.
  • Nájemce je povinen dodžovat zákaz kouření v pronajatých místnostech
  • Nájemce je povinen ukončit akci v plánovanou hodinu a nebytové prostory uvést do původního stavu.