Tělocvična

Tělocvična v Ostravě-Koblově

Tělocvičnu městského obvodu Slezská Ostrava o velikosti 14,8 m x 11,3 m, tj. 167,2. m2 najdeme na ulici Antošovické 107/55 v Ostravě-Koblově, v bezprostřední blízkosti mateřské školy.
Tělocvičnu včetně sociálního zařízení, sprch a šaten lze pronajmout ke sportovním aktivitám i za účelem pořádání kulturních a společenských akcí.

Tělocvična_Koblov_1.JPG

Tělocvična_Koblov_2.JPG

 

 

 

 

 

 V případě zájmu o pronájem tělocvičny vyplňte přiložený formulář Žádost – podklad pro zpracování smlouvy, na základě kterého vám bude vystavena smlouva o nájmu. Podepsanou žádost doručte poštou nebo mailem na níže uvedené kontakty. Úhrada za nájem musí být provedena vždy minimálně dva dny před konáním akce a lze ji provést buď hotovostně na pokladně ÚMOb Slezská Ostrava, Nám. J. Gagarina 4, nebo bezhotovostně na účet ÚMOb Slezská Ostrava.

Informace ohledně nájmu tělocvičny poskytne zaměstnanec odboru školství a kultury

Lenka Šimíčková
referent agendy rozpočtu a financování, asistent

596410093

lsimickova@slezska.cu

309 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4

Ceník nájmu tělocvičny a povinnosti nájemce

Ceník nájmu tělocvičny včetně sociálního zařízení, sprch a šaten byl schválený Radou městského obvodu Slezská Ostrava dne 17. 3. 2021 pod číslem usnesení 3169/RMOb-Sle/1822/69 a je platný od 1. 4. 2021.

 

Místnost

Účel nájmu

Cena

Tělocvična včetně sociálního zařízení a šaten

Sportovní aktivity pro děti

180 Kč/hod (osvobozeno od DPH)

Sportovní aktivity pro dospělé

250 Kč/hod (osvobozeno od DPH)

Kulturní a společenské akce

250 Kč/hod + DPH v zákonné výši

Povinnosti nájemce

  • Nájemce je povinen užívat předmět nájmu v rozsahu stanoveném ve smlouvě a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě.
  • Nájemce zodpovídá za pořádek v pronajaté tělocvičně, stejně jako za šetrné zacházení se cvičebním nářadím.
  • Škody způsobené na zařízení je povinen nájemce uhradit v plné výši nebo poškozené věci uvést do původního stavu.
  • Nájemce smí používat v tělocvičně pouze obuv určenou pro sálové sporty.
  • Nájemce nesmí dát do užívání předmět nájmu třetím osobám a umožňovat třetím osobám jakoukoliv činnost v pronajatých prostorech bez písemného souhlasu pronajímatele.
  • Nájemce je povinen dodržovat platná ustanovení bezpečnostních, hygienických, ekologických a ostatních právních předpisů a norem, které se vztahují k účelu nájmu.
  • Nájemce je povinen dodržovat zákaz kouření v pronajatých prostorech.
  • Nájemce je povinen ukončit akci v plánovanou hodinu a tělocvičnu uvést do původního stavu.