Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Poslední změna: Pondělí 14.01.2019 13:37
GDPR

Dne 25.05.2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

Text Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

Kontaktní údaje městského obvodu Slezská Ostrava jako správce a zpracovatele osobních údajů:

Název:

Statutární město   Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava

Sídlo úřadu:

Těšínská 35, 710 16 Slezská   Ostrava

Telefon ústředna:

595 225 111

E-mail:

Datová schránka:

56zbpub

Internet:

www.slezska.cz

www.slezskaostrava.cz

 
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pro úplnost uvádíme, že smlouva na zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů byla uzavřena s advokátní kanceláří KLIMUS & PARTNERS s.r.o., se sídlem Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno - Dolní Heršpice, zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, tel. kontakt: +420 602 705 686, e-mail: roman@klimus.cz, ID datové schránky: ewann52.

Informace o zpracování osobních údajů: 

Městský obvod Slezská Ostrava jako organizační jednotka právnické osoby i jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce a zpracovatele těchto údajů, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy. Městský obvod Slezská Ostrava prohlašuje, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Rozsah a účel zpracovávaných osobních údajů

Práva subjektu údajů (kapitola III GDPR)

Uplatnění práv subjektu:

Svá práva můžete uplatnit na základě žádosti, která může být podána:

  • datovou schránkou;
  • e-mailem, přičemž k prokázání vaší totožnosti je nutné žádost opatřit uznávaným elektronickým podpisem;
  • v listinné podobě;
  • osobně na Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, kdy za účelem potvrzení vaší identity můžete být požádáni o předložení vašeho dokladu totožnosti,

Potvrzení vaší totožnosti je vyžadováno z důvodu zajištění ochrany, že práva nebudou zneužita jinými osobami, a také z důvodu, aby osobní údaje nebyly poskytnuty neoprávněně jiné osobě.

V případě žádosti o uplatnění vašich práv dle předchozího článku vám bude informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu však lze v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o další dva měsíce. O prodloužení lhůty a důvodech pro takové prodloužení budete informováni ve lhůtě do jednoho měsíce od podání žádosti. V případě, že správce nepřijme opatření, o která žádáte, budete o takové skutečnosti informování bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti, a to včetně důvodů nepřijetí opatření. V takovém případě máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Veškeré tyto žádosti budou vyřizovány bezplatně.

Městský obvod Slezská Ostrava zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracováních osobních údajů, které provádí, v souladu s čl. 2 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

     

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »