Komise pro školství, kulturu, sport a volný čas

Složení komise:

 předsedkyně

faitlova

Ing. Vlasta Fajtlová                                                                         

členové

Ing. Karin Multanová
Mgr. Anna Krasulová
Václav Hejtmánek
Matěj Týn
Bc. Ondřej Slíva
Ing. Martin Pučok
Daniel Dziuba
Bc. Daniel Filip
Ing. Kristýna Vaňková
mgr. Edita Kozinová
doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Ivo Vlček
Ing. Jiří Horák, MBA
Mgr. Zuzana Piščáková

Náplň činnosti komise:

1. dává stanoviska a vyhodnocuje aktuální dění v oblasti školství,
2. projednává podmínky pro plnění školní docházky, prázdninový provoz školských zařízení, naplnění kapacit škol a školských zařízení, termíny zápisů dětí do mateřských a základních škol a vyhodnocuje výsledky těchto zápisů,
3. vyjadřuje se ke zřizování a rušení škol a školských zařízení jako školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace,
4. bere na vědomí výroční zprávy o činnosti škol,
5. navrhuje ředitele základních a mateřských škol na ocenění,
6. vyjadřuje se k vymezení spádových obvodů základních škol a k návrhům na sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení příspěvkových organizací,
7. vyjadřuje se k návrhům na zřízení školské rady, k návrhům volebních řádů, stanovení počtu členů školské rady,
8. vyjadřuje se k návrhům na udělení výjimky pro nejnižší počet dětí, žáků v jednotlivých druzích škol, na udělení výjimky na nejnižší a nejvyšší počet dětí, žáků ve třídě,
9. vyjadřuje se k návrhům zřizovacích listin pro příspěvkové organizace zřízené městským obvodem,
10. vyjadřuje se k činnosti škol a školských zařízení, které městský obvod nezřídil, a které jsou umístěny na území městského obvodu, vytváří podmínky pro spolupráci s nimi,
11. projednává a připomínkuje návrhy koncepčních materiálů zpracovaných odborem školství a kultury, týkajících se kulturních akcí (koncerty, výstavy apod.),
12. dává podněty k obsahu kroniky městského obvodu,
13. zabývá se prevencí kriminality mezi mládeží a protidrogovou prevencí,
14. sleduje možnosti mimoškolního vzdělávání a volnočasových aktivit dětí,
15. dává podněty k podmínkám pro volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých,
16. dává náměty na sportovně-kulturní akce a sleduje realizaci schválených záměrů,
17. iniciuje a projednává spolupráci s občanskými sdruženími a institucemi, které nabízejí aktivity pro využití volného času dětí a mládeže,
18. dává náměty v oblasti rozvoje sportu a tělovýchovy a podílí se na zkvalitňování sportovní a tělovýchovné činnosti v městském obvodu.

  Organizačně technické a administrativní zajištění:

  odbor školství a kultury

  Tajemnice komise:

  • Lenka Šimíčková, referent agendy rozpočtu a financování, asistent

   Termíny zasedání komise pro rok 2020:

  Jednání komise se uskuteční vždy od 15:30 hodin, pokud není dohodnuto jinak, a to na místě dle rozhodnutí členů na každém jednotlivém zasedání komise. V případě potřeby bude svolána komise mimořádná.

  • 04.03.2020
  • 01.04.2020 proběhne v mateřské škole na ul. Slívova 631/11, Slezská Ostrava a bude zahájena již ve 14:00 hod.
  • 06.05.2020
  • 03.06.2020 proběhne v základní škole na ul. Chrustova 1418/24, Slezská Ostrava a bude zahájena již ve 14:00 hod.
  • v červenci a srpnu jednání komise neproběhne
  • 02.09.2020
  • 7. 10.2020
  • 04.11.2020
  • 02.12.2020