Výbory zastupitelstva

Výbory

Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor (ust. § 117 odst.2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

Kontrolní výbor Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava plní úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava. Ze své činnosti se odpovídá Kontrolní výbor Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava tomuto zastupitelstvu. Usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů tohoto výboru.

Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (ust. § 119 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).