Povinně zveřejňované informace

 1. I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

  -

 2. 1. Název

  Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava

 3. 2. Důvod a způsob založení

  Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, byl konstituován na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako městský obvod statutárního města, jehož území se člení na městské obvody. Současně městský obvod Slezská Ostrava jako organizační jednotka města plní některé funkce obce s rozšířenou působností. Samostatnou působnost Statutárního města Ostravy, tedy i městského obvodu Slezská Ostrava, jako veřejnoprávní korporace, vymezuje ust. § 35, Díl 1, Hlava II, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na základě obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, je území města členěno na 23 městských obvodů. Řízení města probíhá na 2 úrovních . První tvoří zastupitelstvo města, rada města a primátor, druhou tvoří zastupitelstva, rady a starostové městských obvodů, tedy i zastupitelstvo, rada a starosta městského obvodu Slezská Ostrava.

  Volby do zastupitelstva obcí v Československu 1990 se konaly v Československu 23. a 24. listopadu 1990. Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo dne 10.12.1990

 4. 3. Organizační struktura

  Orgány městského obvodu:

  Organizační struktura a skladba funkcí odborů a útvar interního auditu Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

  Seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací které jsou Městským obvodem Slezská Ostrava zřízeny nebo jsou jakkoliv pravidelně navázány na jeho rozpočet.

  Seznam organizací:

 5. 4. Kontaktní spojení

  4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Sídlo úřadu: Těšínská 138/35, Ostrava - Slezská Ostrava 710 16

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Adresy

  4.3 Úřední hodiny

  Úřední hodiny

  4.4 Telefonní čísla

  Kontaktní seznam

  Telefon ústředna: 599 444 444

  4.5 Čísla faxu

   

  4.6 Adresa internetové stránky

  www.slezska.cz

  www.slezskaostrava.cz

  4.7 Adresa e-podatelny

  posta@slezska.cz

  Datová schránka: 56zbpub

  4.8 Další elektronické adresy

 6. 5. Případné platby lze poukázat

  Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu.

  Uvádí se číslo účtu (včetně případného předčíslí), kód banky, účel platby.

  • 19-1649322359/0800 - správní poplatky, místní poplatky, pokuty, plnění z   kupních smluv, plnění z dodavatelsko-odběratelských vztahů, nájemné   z bytů a nebytových prostor a ostatní platby městskému obvodu
  • 981224-1649322359/0800 - depozitní účet - složené kauce, jistiny dle   zákona o veřejných zakázkách, dočasně vložené prostředky klientů

  Uvádějí se i symboly platby, pokud jsou při platbě požadovány

  (konstantní symbol, variabilní symbol, specifický symbol).

   

  Platbu lze provést také v hotovosti či kartou na pokladně Úřadu městského obvodu, případně na dalších pracovištích, a to:

  • odbor dopravy a životního prostředí – správní poplatky, místní poplatky
  • odbor dopravy a životního prostředí - Hřbitovní správa – nájmy hrobových míst, služby
  • odbor vnitřních věcí (matrika, ohlašovna) – správní poplatky
  • odbor územního plánování a stavebního řádu – správní poplatky

  Pro identifikaci platby je třeba požádat příslušný odbor Úřad městského obvodu Slezské Ostravy o sdělení konkrétního variabilního symbolu, popř. dalších údajů k platbě.

 7. 6. IČ obce

  00845451

 8. 7. DIČ

  CZ00845451

 9. 9. Žádosti o informace
 10. 10. Příjem žádostí a dalších podání
  • prostřednictvím podatelny či na kterémkoliv odboru Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
  • elektronicky prostřednictvím datové schránky (56zbpub)
 11. 11. Opravné prostředky

  1. Pokud písemné žádosti nebylo třeba jen zčásti vyhověno, vydá o tom odbor nebo útvar interního auditu ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
  2. Nestanoví-li zákon o informacích jinak, použije se správní řád:

  • a) pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti
  • b) pro odvolací řízení
  • c) v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení

  Dále se použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ust. § 178; v ostatním se správní řád nepoužije.
  3. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti se podává na podatelnu či přímo odboru nebo útvaru interního auditu. Orgán, který rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout tak, že mu v plném rozsahu vyhoví. Nerozhodne-li v rámci autoremedury, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem magistrátu města Ostravy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů městského obvodu jsou podle působnosti jednotlivé odbory magistrátu.
  4. Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o informacích (dále jen "stížnost") se podává na podatelnu či na odbor nebo útvar interního auditu. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit ihned, sepíše se o ní písemný záznam. Stížnost se spolu se spisovým materiálem předloží magistrátu města Ostravy do 7 dnů ode dne jejího podání, pokud v této lhůtě nebude stížnosti zcela vyhověno tím, že požadovaná informace nebo konečná licenční nabídka bude poskytnuta, nebo nebude-li vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
  O stížnosti rozhodují podle své působnosti jednotlivé odbory magistrátu.

  Konkrétní lhůty pro podání opravných prostředků a požadavky na podatele naleznete v jednotlivých životních situacích

 12. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

  Popisy postupů které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí návrhů i jiných dožádání občanů a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.

 13. 14. Předpisy

  14.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Zde najdete seznam důležitých právních předpisů, kterými se Městský obvod Slezská Ostrava při své činnosti řídí

  Texty předpisů naleznete zde Vyhledávání ve sbírce zákonů

  Tyto a další právní předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru právním Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.

  14.2 Vydané právní předpisy

  Městské obvody a městské části územně členěných statutárních měst nemají oprávnění vydávat právní předpisy.

  Právní předpisy statutárního města Ostravy naleznete zde

 14. 15. Úhrady za poskytování informací
 15. 16. Licenční smlouvy

  16.1 Vzory licenčních smluv

  • Vzor licenční smlouvy ve formátu WORD

  16.2 Výhradní licence

  • Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva podle § 14a odstavec 4 zákona o svobodném přístupu k informacím.

   

 16. 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zprávy: 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019

 17. II. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

  S účinností od 1. 9. 2017 v  souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, Ministerstvo spravedlnosti.

  Dle ustanovení § 13 odst. 3 a 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších přepisů má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do příslušného registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

   

  III. Daňová informační schránka

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava tímto informuje daňové subjekty, že orgány Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu §69 a následujících daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.

  IV. Informace o výsledcích kontrol podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

 18. V. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Odpovědi - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020