Smlouvy

Dle § 219 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření nebo od konce každého čtvrtletí v případě veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému.

To neplatí pro

  • smlouvu na veřejnou zakázku, jejíž cena nepřesáhne 500.000 Kč bez daně z přidané hodnoty,
  • smlouvu na veřejnou zakázku, u které veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 29 písm. a) až c) a písm. l) bod 2, § 30 písm. d) nebo § 191 odst. 2 písm. e),
  • pro zadavatele, který je zpravodajskou službou podle jiného právního předpisu, nebo
  • smlouvu uveřejněnou podle jiného právního předpisu (např. v registru smluv – viz níže).

Veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele rámcovou dohodu do 15 dnů od jejího uzavření.

ODKAZ

Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a další instituce definované zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50.000  Kč bez DPH v registru smluv. Smlouvy musí být publikovány v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat. Od 1. 7. 2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti těchto smluv.

Registr smluv je informačním systémem zřízeným podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který je veřejně dostupný ZDE.