Účelový fond oprav a modernizace obytných domů na území městského obvodu Slezská Ostrava

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Účelový fond oprav a modernizace obytných domů na území městského obvodu Slezská Ostrava

 2. Základní informace k životní situaci

  Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava v zájmu zlepšení úrovně bydlení a vzhledu obce zřizuje Účelový fond oprav a modernizace obytných domů na území městského obvodu Slezská Ostrava.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Úvěr z fondu mohou získat jen fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky obytných domů starších 15 let na území městského obvodu

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podáním žádosti o poskytnutí úvěru.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městské obvodu Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 5, Slezská Ostrava, odbor financí a rozpočtu

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městské obvodu Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 5, Slezská Ostrava, odbor financí a rozpočtu

  kancelář číslo 401 /třetí patro budovy/,
  pondělí, středa od 8,00 hod do 17,00 hod,

  Renata Bílá, DiS.
  správce rozpočtu
  599410055 401 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz
  • potvrzení o výši příjmů
  • u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z tohoto rejstříku, ne starší než 14 dnů, u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku úřední doklad o jejich právní subjektivitě a statutárním orgánu,
  • výpis z listu vlastnictví, ne starší než 14 dnů
  • stavební povolení nebo jiný příslušný doklad o přípustnosti stavebních prací, které jsou účelem úvěru,
  • doklad o pojištění obytného domu,
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o poskytnutí úvěru v záložce „Formuláře“.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatku

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Výběr žadatelů bude prováděn 1x čtvrtletně ( v termínech konání zastupitelstva).

  • O výsledku rozhodnutí zastupitelstva je povinen městský obvod informovat žadatele nejpozději do dvaceti dnů ode dne konání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava.
  • Žadateli, který byl vyzván k uzavření smlouvy o úvěru a který se k uzavření této smlouvy nedostaví do třiceti dnů po doručení výzvy, právo na uzavření smlouvy o úvěru zanikne.
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Je-li obytný dům, na jehož modernizaci nebo rekonstrukci se úvěr žádá, ve spoluvlastnictví, je žadatelem jeden ze spoluvlastníků a ostatní spoluvlastníci musí s úvěrem souhlasit.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Návrh zajištění úvěru

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost o poskytnutí úvěru nelze vyřídit elektronickou poštou.

  Pro získání informací využijte adresu: rbila@slezska.cz

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Čerpání prostředků fondu v rámci schváleného rozpočtu se řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění, a platnou „Směrnicí pro nakládání s finančními prostředky, evidenci majetku a postupy v účetnictví“, schválenou Radou městského obvodu městského obvodu Slezská Ostrava.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Na poskytnutí plnění není právní nárok.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  V případě porušení některé povinnosti, kterou má dle smlouvy dlužník, má věřitel právo od této smlouvy odstoupit a požadovat, aby dlužník bez zbytečného odkladu vrátil dlužnou částku i s úroky, a dlužník má povinnost zaplatit věřiteli k jeho výzvě smluvní pokutu ve výši 20% celkové výše poskytnutého úvěru, a to v případě odstoupení věřitele od této smlouvy, i v případě nevyužití práva odstoupení věřitelem,

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  05.02.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno