Ztráty, nálezy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ztráty, nálezy

 2. Základní informace k životní situaci

  Nalezení ztracené věci. Jedná se o případy, kdy fyzická či právnická osoba nalezne věc, která byla ztracena a není ji znám ten, kdo ji ztratil, nebo vlastník.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Nález odevzdává osoba, která ji nalezla. Věc si může vyzvednout osoba, která věc ztratila, nebo vlastník věci či jeho zmocněnec na základě písemné plné moci.

  V případě vlastníka – fyzické osoby, která není zletilá či je omezena ve svéprávnosti, jedná za fyzickou osobou zákonný zástupce nebo opatrovník.

  V případě vlastníka – právnické osoby jedná za právnickou osobu statutární orgán nebo jeho člen, pověřený zaměstnanec na základě písemného pověření či zmocněnec na základě písemné plné moci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Osoba, která nalezne ztracenou věc, je povinna ji odevzdat tomu, kdo ji ztratil, nebo jejímu vlastníkovi. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Odevzdáním věci na obci.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Odboru hospodářské správy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, se sídlem Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava.

  Odboru vnitřních věcí, matrika Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, se sídlem Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Odbor vnitřních věcí, matrika – nalezené občanské průkazy, nalezená potvrzení o změně místa trvalého pobytu a potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu (dále jen „občanský průkaz“)

  Kontaktní osoba:       

  Bc. Martina Božková
    referent agendy matriky

  599410079

  3 /   Slezská Ostrava, Těšinská 35

   

  Pavlína Volná
    referent agendy ohlašovny a matriky

  599410078

  3 /   Slezská Ostrava, Těšinská 35

   

  Občanský průkaz je možno odevzdat v kanceláři č. 3 v budově radnice Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, Těšínská 35, a to v pondělí a středu od 08:00 do 11:30 a od 12:30 do 18:00, ve čtvrtek v době od 08:00 do 11:30 a od 12:30 do 14:30 hodin.

  Jiný nález než občanský průkaz je možno odevzdat či vyzvednout na recepci v budově Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina 4, a to v pondělí a středu od 08:00 do 11:30 a od 12:30 do 18:00 hodin. V jinou dobu po předchozí telefonické domluvě.

  Odbor hospodářské správy – všechny nálezy s výjimkou občanských průkazů.

  Bc. Petra Kwintová
  referent agendy účetnictví a majetkové správy
  599410415 210 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
  Olga Pačáková
  asistent, pracovník vztahů k veřejnosti
  599410099 100 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, povolení o trvalém pobytu cizince).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Při odevzdání nálezu není potřebný žádný formulář, záznam o nálezu sepíše zaměstnanec zařazený do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava na místě.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Odevzdání nálezu není nijak zpoplatněno.

  Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá MOb Slezská Ostrava včetně plodů a užitků a po odečtení nákladů a nálezného tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu.

  Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Odevzdání nálezu se vyřídí na místě okamžitě. Vrácení věci tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi se provádí neprodleně poté, kdy se osoba o věc přihlásí, s přihlédnutím k okolnostem případu (např. doba nezbytná k vyzvednutí finanční hotovosti z depozitního účtu apod.).

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Ten, kdo věc ztratil, nebo vlastník věci, který se přihlásí, musí prokázat svou totožnost a své právo k věci, a to s ohledem na okolnosti případu (doklad o koupi věci, má-li jej k dispozici, popis nalezené věci, uvedení přesné výše finanční hotovosti apod.).

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Datová schránka statutárního města Ostravy – městského obvodu Slezská Ostrava

  E-mail: pkwintova@slezska.cz, pvolna@slezska.czposta@slezska.cz

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

  Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Neodevzdání nalezené věci či obci a její ponechání nálezcem může být řešeno v přestupkovém či trestním řízení. Obdobně je pak řešena situace, kdy se za vlastníka věci neoprávněně vydává jiná osoba.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  06.02.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno