Nájem, výpůjčka pozemku, vstup na pozemek, věcné břemeno (služebnost), prodej pozemku, výkup a směna pozemku

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Nájem, výpůjčka pozemku, vstup na pozemek, věcné břemeno (služebnost), prodej pozemku, výkup a směna pozemku

 2. Základní informace k životní situaci

  NÁJEM POZEMKU

  Upravují příslušná ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Před jednáním v radě o nájemci a výši nájmu, musí být radou schválen záměr nájmu a tento záměr musí být vyvěšen na úřední desce úřadu po dobu 15 dnů.

  VÝPŮJČKU POZEMKU

  Upravují příslušná ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.  Před rozhodnutím v radě o výpůjčce pozemku na dobu delší než 30 dnů, musí být radou schválen záměr výpůjčky a tento záměr musí být zveřejněn na úřední desce úřadu po dobu 15 dnů.

  VSTUP NA POZEMEK

  Povolení vstupu na pozemek v majetku statutárního města Ostravy ve správě MO Slezské Ostravy podléhá souhlasu Rady MO Slezská Ostrava a slouží jako podklad pro vydání příslušných rozhodnutí stavebního úřadu.

  VĚCNÉ BŘEMENO (SLUŽEBNOST)

  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti (BVB) a následující zřízení věcného břemene – služebnosti (VB) na pozemcích svěřených do správy MO Slezská Ostrava podléhá rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava

  Úhrada za zřízení VB – služebnosti je od 15.4.2015 stanovena následovně:

  • u inženýrských sítí - 400,- Kč za běžný metr + DPH v zákonné výši
  • u sjezdů k nemovitostem -150,- Kč /m2 + DPH v zákonné výši
  • v případě zásahu do pozemku, který nebyl předmětem BVB – služebnosti - 500,- Kč za běžný metr + DPH v zákonné výši

  V případě, že celková výše úhrady nepřesáhne 1000,-Kč + DPH v zákonné výši, bude celková výše úhrady vždy činit 1000,-Kč + DPH v zákonné výši.

  PRODEJ POZEMKU

  Upravují příslušná ustanovení zákonač.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Před jednáním o prodeji pozemku, který netvoří funkční celek s bytovým nebo rodinným domem (dvorek, zastavěná plocha, příjezd apod.), je vydán Zastupitelstvem MO Slezská Ostrava souhlas se záměrem prodeje. O záměru prodeje rozhodne zastupitelstvo města Ostravy a tento je zveřejněn na úřední desce úřadu a na webové stránce (www.slezska.cz- úřední deska), po dobu minimálně 15 dnů.

  VÝKUP POZEMKU

  Po doporučení Rady MO Slezská Ostrava a vyslovení souhlasu Rady města Ostravy s nabytím nemovitého majetku, rozhodne o výkupu Zastupitelstvo Mob. Slezská Ostrava.

  SMĚNY POZEMKU vyřizuje statutární město Ostrava – majetkový odbor (žádosti o směnu posílejte na adresu Magistrát města Ostrava, vedoucí odboru majetkového, Ing. Ladislav Rožnai, 729 30, Prokešovo náměstí 8.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba v plné moci
  • právnická osoba
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Veškeré informace budou poskytnuty na odboru majetkovém oddělení nakládání s majetkem, kancelář č. 320, 409, 410, 411 a 412 ve 2. a 3. poschodí ÚMOb Slezská Ostrava na náměstí J.Gagarina č.6

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • osobně na oddělení nakládání s majetkem, kanceláře č. 320, 409, 410, 411 a 412 ve 2. a 3. poschodí ÚMOb  Slezská Ostrava na náměstí J.Gagarina č.6
  • podáním žádosti nebo dotazu na e-mailovou adresu úřadu posta@slezska.cz
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor majetkový, oddělení nakládání s majetkem ve 2. a 3. poschodí budovy na náměstí J.Gagarina č.6

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Výše uvedené životní situace řeší odbor majetkový, ÚMOb  Slezská Ostrava, který má pracoviště ve 2. a 3. poschodí budovy  na náměstí J.Gagarina č.6, Slezská Ostrava.

  Úřední hodiny:

  Pondělí a středa  -    8.00 – 11.30    12.30 – 17.00

  Jana Blokšová
  referent agendy majetkové správy
  599410041 411 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
  Lenka Hořelicová
  referent agendy majetkové správy
  599410407 412 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
  Bc. Kateřina Krásná
  referent agendy majetkové správy
  599410421 320 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
  Ing. Daniela Lukavcová
  vedoucí odboru majetkového
  599410062 409A / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
  Miroslava Růžičková
  referent agendy majetkové správy
  599410063 410 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
  Vlastislava Urbančíková
  referent agendy majetkové správy
  599410427 409 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklad pro prokázání totožnosti

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Potřebné formuláře žádostí jsou v el. podobě na webové stránce www.slezska.cz nebo je možné je získat v kancelářích č. 320, 409, 410, 411 a 412 ve 2. a 3. poschodí ÚMOb Slezská Ostrava na náměstí J.Gagarina č.6

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Žadatel o uzavření věcného břemene (služebnosti) a kupující pozemku po uzavření smlouvy musí dodat pro návrh na vklad do katastru nemovitostí kolek v zákoně stanové výši 2.000,-Kč

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nejsou stanoveny

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Veškeré informace budou poskytnuty v kancelářích č. 320, 409, 410, 411 a 412 ve 2. a 3. poschodí ÚMOb  Slezská Ostrava na náměstí J.Gagarina č.6

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Datovou schránku úřadu, e-mailovou adresu úřadu posta@slezska.cz

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nejsou stanoveny

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou stanoveny

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  05.03.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno