Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb

 2. Základní informace k životní situaci

  Prvním krokem procesu povolení stavby je vydání územního rozhodnutí. Podle záměru se jedná o:

  1. rozhodnutí o umístění stavby
  2. rozhodnutí o změně využití území
  3. rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
  4. rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je v působnosti úřadů městských obvodů
  5. rozhodnutí o ochranném pásmu

  Dále může následovat:

  • U obecného stavebního úřadu a speciálního stavebního úřadu:

  ohlášení stavby, stavební povolení, oznámení posuzované stavby autorizovaným inspektorem, povolení změny stavby před jejím dokončením, vydání kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání stavby, vydání kolaudačního rozhodnutí, změna v užívání stavby, odstranění stavby

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem o územní rozhodnutí a ostatní rozhodnutí a povolení může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti včetně příloh.

 5. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor územního plánování a stavebního řádu,  Těšínská 35, 710 16  Ostrava.

 6. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách v budově Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, kde jsou příslušná pracoviště, na Nám. Jurije Gagarina 4, 5, 6, 710 16  Ostrava, odbor územního plánování a stavebního řádu v kancelářích uvedených u jednotlivých kontaktních pracovníků.

  Ilona Kalužíková
  referent agendy územního plánování a stavebního řádu
  599410404 306 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
  Mgr. Jiří Mrázek
  právník
  599410072 517 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
  Ivana Pinková
  asistent, referent agendy spisové služby, rozpočtu a financování
  599410044 305 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
  Bc. Lenka Kováčová
  referent agendy územního plánování a stavebního řádu
  599410401 302 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
  Bc. Tomasz Samiec
  vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu
  599410047 305A / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
  Ing. Karla Záhorová
  referent agendy územního plánování a stavebního řádu
  599410046 307 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
  Milada Žabenská
  referent agendy územního plánování, stavebního řádu a speciálního stavebního úřadu
  599410403 301 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti.

 8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůčiní lhůta u správních řízení stavebního úřadu 60 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle ve lhůtě do 90 dnů.

 10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 11. Elektronická služba, kterou lze využít
 12. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 13. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí může podat účastník řízení odvolání v 15-ti denní lhůtě ode dne doručení. Odvolání se ve věcech obecného stavebního úřadu podává k Magistrátu města Ostravy, odboru stavebně správnímu a ve věcech speciálního stavebního úřadu pro komunikace k Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy, ve všech případech prostřednictvím Odboru územního plánování a stavebního řádu Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava. Počet vyhotovení odvolání musí být shodný s počtem účastníků řízení uvedených v  rozhodnutí. Odvolání se podává běžnou formou dopisu, ve kterém by měly být základní údaje, tj. kdo odvolání podává, proti kterému rozhodnutí (číslo rozhodnutí, datum vydání, číslo jednací) a z obsahu musí být zřejmý důvod odvolání. Postup se řídí § 81 až § 93 správního řádu.

  V rámci mimořádných opravných prostředků lze:

  • podat podnět na přezkoumání pravomocného rozhodnutí. Podnět k němu podává účastník řízení nebo ten, kdo se domnívá, že rozhodnutí vydané správním orgánem je v rozporu s právními předpisy. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí ve věci. Postup se řídí § 94 až § 99 správního řádu,
  • obnovit řízení, v němž bylo pravomocně rozhodnuto. Řízení o obnově se vede buď k žádosti účastníka řízení nebo z úřední moci, jestliže nastaly důvody vyjmenované v § 100 odst. 1 správního řádu. V řízení postupuje správní orgán podle ustanovení § 100 a 102 správního řádu. V první fázi správní orgán rozhoduje o tom, zda obnovu řízení povolí, resp. nařídí. Je-li obnova povolena (nařízena), je vedeno nové řízení. Novým rozhodnutím se původní rozhodnutí ruší.
 14. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce jsou stanoveny  v  zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

  Na územní rozhodnutí zpravidla navazuje vydání několika stavebních povolení podle druhu a rozsahu stavby. Jedná se o stavební povolení vydávaná obecným stavebním úřadem (pozemní stavby a inženýrské sítě s výjimkou vodovodů a kanalizací) a speciálními stavebními úřady pro stavby vodní, dopravní, drážní a letecké. V řízeních u speciálních stavebních úřadů je stavebník povinen prokázat splnění podmínek vydaného územního rozhodnutí ve smyslu § 15 stavebního zákona. O ověření splnění podmínek územního rozhodnutí je nutno požádat u stavebního úřadu, který vydal územní rozhodnutí. Podkladem pro ověření je dokumentace pro stavební řízení, popřípadě písemné prohlášení stavebníka, že splnil jednotlivé podmínky územního rozhodnutí.

 15. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 16. Související životní situace a návody, jak je řešit
 17. Popis byl naposledy aktualizován

  11.05.2018

 18. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno