Radnice

Žádost o vydání voličského průkazu - Prezident ČR

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vydání voličského průkazu - Prezident ČR

 2. Základní informace k životní situaci

  Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to:

  • Osobně, na ohlašovně dle místa svého trvalého pobytu, kde občan vyhotoví žádost o vydání voličského průkazu (pokud ji již nemá sepsanou) a prokáže svou totožnost platným OP nebo platným cestovním dokladem; o vydání voličského průkazu lze požádat do 11.01.2023 do 16:00h,
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nejpozději 06.01.2023,
  • v elektronické podobě zaslané ÚMOb Slezská Ostrava prostřednictvím datové schránky, nejpozději do 06.01.2023.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • volič zapsaný ve stálém seznamu voličů,
  • voličem je státní občan České republiky (dále jen "občan"), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let,
  • Úřad městského obvodu voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  O vydání voličského průkazu může volič požádat:

  • osobně na Úřadě městského obvodu Slezská Ostrava, na ohlašovně odboru vnitřních věcí, na pracovišti slezskoostravské radnice, Těšínská 138/35, 1. patro, dveře č. 3,
  • v listinné podobě, pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář,
  • elektronické podobě zaslané ÚMOb Slezská Ostrava prostřednictvím datové schránky.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na ohlašovně, odboru vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava,
  Těšínská 138/35
  710 16  Ostrava - Slezská Ostrava

  V úředních hodinách:

  Pondělí a středa:

  8:00 – 11:30 hod.   12:30 – 18:00 hod.

  Čtvrtek:

  8:00 – 11:30 hod.   12:30 – 14:30 hod.

  Pavlína Volná
  referent agendy ohlašovny a matriky
  599410078 3 / Slezská Ostrava, Těšinská 35
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Pro podání lze použit i tiskopis „Žádost o vydání voličského průkazu“, který je možno získat na ohlašovně odboru vnitřních věcí ÚMOb Slezská Ostrava.

  "Žádost o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta republiky"

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou žádné.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Počátek lhůty pro předání voličského průkazu voliči je ode dne 29.12.2022, do uzavření seznamu voličů, tj. do dne 11.01.2023 do 16.00 hodin.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Pro podání lze využít formulář, zveřejněný na Portálu elektronických formulářů eMIA. Formuláře lze stáhnout, vytisknout, nebo odeslat prostřednictvím tohoto portálu.

  „Žádost o vydání voličského průkazu“

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Postupuje se podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  16.11.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno