Radnice

Žádost o vydání voličského průkazu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vydání voličského průkazu

 2. Základní informace k životní situaci

  Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to:

  • Osobně, na ohlašovně dle místa svého trvalého pobytu, kde občan vyhotoví žádost o vydání voličského průkazu (pokud ji již nemá sepsanou) a prokáže svou totožnost platným OP nebo platným cestovním dokladem; o vydání voličského průkazu lze požádat do 30.09.2020 do 16:00h,
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nejpozději 25.09.2020,
  • v elektronické podobě zaslané ÚMOb Slezská Ostrava prostřednictvím datové schránky, nejpozději  do 25.09.2020.

  Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • volič zapsaný ve stálém seznamu voličů,
  • voličem je státní občan České republiky (dále jen "občan"), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  O vydání voličského průkazu může volič požádat:

  • osobně na Úřadě městského obvodu Slezská Ostrava, na ohlašovně odboru vnitřních věcí, na pracovišti slezskoostravské radnice, Těšínská 138/35, 1. patro, dveře č. 3,
  • v listinné podobě, pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář,
  • elektronické podobě zaslané ÚMOb Slezská Ostrava prostřednictvím datové schránky.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na ohlašovně, odboru vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava,
  Těšínská 138/35
  710 16  Ostrava - Slezská Ostrava

  V úředních hodinách:

   

  Pondělí a středa:

  8:00 – 11:30 hod.   12:30 – 17:00 hod.

  čtvrtek:

  8:00 – 11:30 hod.   12:30 – 14:30 hod.

  Pavlína Volná
  referent agendy ohlašovny a matriky
  599410078 3 / Slezská Ostrava, Těšinská 35
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Pro podání lze použit i tiskopis „Žádost o vydání voličského průkazu“, který je možno získat na ohlašovně odboru vnitřních věcí ÚMOb Slezská Ostrava.

  Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů

   

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou žádné.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Úřad městského obvodu voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 17.09.2020, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Pro podání lze využít formulář, zveřejněný na Portálu elektronických formulářů eMIA. Formuláře lze stáhnout, vytisknout, nebo odeslat prostřednictvím tohoto portálu.

  • „Žádost o vydání voličského průkazu“
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Postupuje podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  20.05.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno