Označování domů - důležitá informace pro občany

4/11 2015

Po provedené namátkové kontrole v městském obvodu bylo stavebním úřadem zjištěno, že mnohé z domů nejsou označeny číslem popisným nebo orientačním, našly se i případy, kdy označení budovy chybí úplně.

Naopak, někde se projevila naprostá lidová tvořivost.  Protože se jedná o problém týkající se širokého spektra vlastníků nemovitostí, a to jak z řad majitelů starších staveb, kdy jsou tyto označeny jen číslem orientačním, tak i překvapivě majitelů novostaveb, citujeme níže některá z ustanovení platných zákonů, která nařizují vlastníkům budov tyto označovat čísly (popisným i orientačním). Uvádíme také doporučení, jak by mělo označení budov vypadat.

Vzhledem k tomu, že neoznačením objektu jsou porušovány zákony, bude stavební úřad v kontrolách pokračovat, při zjištění, že stále dochází k porušování zákonů, budou majitelé vyzýváni k nápravě a současně toto porušení zákona může být předáno příslušnému správnímu orgánu k řešení, kdy za správní delikt či přestupek může být uložena pokuta ve výši až 10.000,- Kč.

Vlastník nemovitosti je povinen podle § 32 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (dále jen „zákon o obcích“), v platném znění, na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.

Právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, může obec podle §58 odst. 1písm. c) zákona o obcích uložit pokutu až do výše 10.000 Kč, pokud neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem.

Fyzické osobě může obec podle § 47b odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, uložit pokutu až do výše 10.000Kč, pokud neoznačí budovu číslem popisným.

Pokud se vzhledu a umístění týká, je potřeba respektovat platnou právní úpravu uvedenou v ust. § 5 a § 6 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení a přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, v platném znění, v souvislosti s ust. § 32, odst. 1 zákona o obcích. Na území statutárního města Ostravy se vychází z doporučení stavebním úřadem, které je historicky k městu vázáno.

Doporučený vzhled čísel:

Tabulka s číslem popisným bude zhotovena ze smaltovaného plechu, obdélná, plochá, o rozměru 210x150mm, bílá s červeným signem v šířce 2mm a červeným číslem velikosti 80 mm, vyznačeným arabskými číslicemi. Tabulka s číslem orientačním bude zhotovena ze smaltovaného plechu, obdélná, plochá, o rozměru 210x150mm, modrá s bílým signem v okraji v šířce 2 mm a bílým číslem velikosti 80 mm, vyznačeným arabskými číslicemi, popř. přidáno za číslo písmeno. Číslo popisné bude umístěno na viditelném místě, při pravém rohu vchodu do budovy, ve výšce 2m nad úrovní jednotky, popř. upraveného terénu. Číslo orientační bude umístěno pod tabulkou s číslem popisným.

Bez řádného označování domů se společnost neobejde. To si lidé uvědomili již v dávné minulosti, a tak se tento číselný systém rozvíjí již od svého zrodu v druhé polovině 18. století. Ještě předtím se domy značily a popisovaly jménem rodiny, která v nich žila, nebo podle nejvýraznějšího stavebního prvku dané budovy. Dnes užíváme číslo popisné a číslo orientační, v některých případech evidenční. V jakých, to se dozvíte na následujících řádcích.

Číslo popisné a číslo orientační – rozdíl

Oba typy čísel bývají na domech barevně rozlišeny, viz doporučení výše.

Číslo popisné

popisne.pngČíslo popisné se nikdy v obci neopakuje (rozdílem od orientačního). Popisuje tedy konkrétní budovu trvalého charakteru. Dle prováděcího předpisu se číslo popisné píše vždy před číslem orientačním a je odděleno lomítkem, přičemž obvykle bývá to vyšší ze dvou čísel označujících nějaký dům. Číslo popisné nikterak nesouvisí s ulicí, ve které se daný objekt nachází. Zapisuje se i do katastru nemovitostí a je přidělováno při kolaudaci stavby. V městském obvodu Slezská Ostrava je 8 katastrálních území (Antošovice, Heřmanice, Hrušov, Koblov, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Muglinov a Slezská Ostrava) a každé z nich má svou číselnou řadu čísel popisných.  

Číslo orientační

orientacni.pngOrientační číslo souvisí s ulicí nebo veřejným prostranstvím, často se lze setkat i s tím, že je doplněno písmenem, aby byla usnadněna orientace, když se jedná o trakty a další složitější rozmístění budov. Díky orientačnímu číslu na ulici víte, zda se vydat ulicí směrem dolů, nebo nahoru, když hledáte konkrétní adresu. Víte totiž, že tím směrem číslo klesá a opačným směrem stoupá. Přiděluje je úřad městského obvodu, odbor územního plánování a stavebního řádu (stavební úřad).

Výše uvedené možnosti se převážně vztahují k budovám využívaným dlouhodobě. U rekreačních objektů se setkáte spíše s číslem evidenčním. Označit řádně svůj dům nebo jiný objekt je povinnost ze zákona. Na území statutárního města Ostravy se však čísla evidenční nepřidělují.

Za nesplnění zákonné povinnosti povětšinou přicházejí sankce v podobě pokut.

Rozdíl mezi orientačním a popisným číslem není spoustě lidí znám. A to i přesto, že je poměrně zásadní při hledání konkrétní adresy a umístění nějaké budovy.