Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Poslední změna: Pátek 27.02.2015 08:48 by slezsk109

Povinně zveřejňované informace

 1. I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

  -

 2. 1. Název

  Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava

 3. 2. Důvod a způsob založení

  Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, byl konstituován na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako městský obvod statutárního města, jehož území se člení na městské obvody. Současně městský obvod Slezská Ostrava jako organizační jednotka města plní některé funkce obce s rozšířenou působností. Samostatnou působnost Statutárního města Ostravy, tedy i městského obvodu Slezská Ostrava, jako veřejnoprávní korporace, vymezuje ust. § 35, Díl 1, Hlava II, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na základě obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, je území města členěno na 23 městských obvodů. Řízení města probíhá na 2 úrovních . První tvoří zastupitelstvo města, rada města a primátor, druhou tvoří zastupitelstva, rady a starostové městských obvodů, tedy i zastupitelstvo, rada a starosta městského obvodu Slezská Ostrava.

  Volby do zastupitelstva obcí v Československu 1990 se konaly v Československu 23. a 24. listopadu 1990. Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo dne 10.12.1990

 4. 4. Kontaktní spojení
  Sídlo úřadu: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
  Telefon ústředna: 599 444 444
  E-mail: posta@slezska.cz
  Datová schránka: 56zbpub
  Internet:

  www.slezska.cz

  www.slezskaostrava.cz

 5. 5. Bankovní spojení

  Česká spořitelna a.s.
  č.účtu: 19-1649322359/0800

 6. 6. IČ obce

  00845451

 7. 7. DIČ

  CZ00845451

 8. 8. Dokumenty
 9. 9. Žádosti o informace
 10. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Lze podat na podatelně Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava v úředních hodinách.

 11. 11. Opravné prostředky

  1. Pokud písemné žádosti nebylo třeba jen zčásti vyhověno, vydá o tom odbor nebo útvar interního auditu ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
  2. Nestanoví-li zákon o informacích jinak, použije se správní řád:

  • a) pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti
  • b) pro odvolací řízení
  • c) v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení

  Dále se použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ust. § 178; v ostatním se správní řád nepoužije.
  3. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti se podává na podatelnu či přímo odboru nebo útvaru interního auditu. Orgán, který rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout tak, že mu v plném rozsahu vyhoví. Nerozhodne-li v rámci autoremedury, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem magistrátu města Ostravy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů městského obvodu jsou podle působnosti jednotlivé odbory magistrátu.
  4. Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o informacích (dále jen "stížnost") se podává na podatelnu či na odbor nebo útvar interního auditu. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit ihned, sepíše se o ní písemný záznam. Stížnost se spolu se spisovým materiálem předloží magistrátu města Ostravy do 7 dnů ode dne jejího podání, pokud v této lhůtě nebude stížnosti zcela vyhověno tím, že požadovaná informace nebo konečná licenční nabídka bude poskytnuta, nebo nebude-li vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
  O stížnosti rozhodují podle své působnosti jednotlivé odbory magistrátu.

 12. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 13. 14. Předpisy

  Zde najdete seznam důležitých právních předpisů.

 14. 15. Úhrady za poskytování informací
 15. 16. Seznam organizací
 16. 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zprávy: 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

 17. 18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Odpovědi - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019

 18. 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

  Licenční smlouva ve formátu WORD

 19. II. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

  V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje městský obvod Slezská Ostrava informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými odbory úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.
  Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

  Rozsah a účel údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb.

  Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých odborech:

  ODBOR ÚŘADU

  POČET AGEND

  Odbor vnitřních věcí

  33

  Odbor technické správy budov

  11

  Odbor dopravy a životního prostředí

  12

  Odbor dotací a veřejných zakázek

  5

  Odbor investiční výstavby

  Odbor financí a rozpočtu

  14

  Odbor majetkové správy

  11

  Odbor školství a kultury

  10

  Odbor sociálních věcí

  4

  Odbor územního plánování a stavebního řádu

  5

  Útvar interního auditu

  4

  Odbor právní

  Odbor vnitřních věcí

  Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajůDoba uchovávání
  Projednání materiálů v radě a zastupitelstvu MOb žadatel jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt orgány městského obvodu 10 let
  Vedení registru „Střet zájmů“ veřejný funkcionář titul, jméno a příjmení, datum narození, oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech, závazcích evidenční orgán, na základě žádosti každý občan 5 let
  Plnění úkolů volebního orgánu kandidáti, zmocněnec jméno a příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt, zaměstnání, státní občanství, politická příslušnost volební orgány, voliči 10 let
  Správní řízení účastníci řízení jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování účastníci řízení dotčené správní orgány 5 let
  Evidence stížností a petic odesílatel dokumentu jméno, příjmení, trvalý pobyt nejsou 5 let
  Příjem a evidence dokumentů odesílatel dokumentu jméno, příjmení, adresa odesílatele nejsou 5 let
  Vyvěšování dokumentů na úřední desce žadatelé jméno, příjmení, bydliště, datum narození, RČ veřejně přístupná informace všem občanům 5 let
  Evidence soudních řízení účastníci řízení jméno, příjmení, bydliště, příp. datum narození nejsou 10 let
  Kontrola a posouzení, případně vypracování  smluv (kroměPP) smluvní strany jméno, příjmení, datum narození nebo RČ, bydliště nejsou 10 let
  Výpisy z Rejstříku trestů na žádost občana (CZECH POINT) žadatelé jméno a rodné příjmení, příjmení, datum narození, místo narození, státní občanství, číslo průkazu totožnosti pro potřebu občana k různému řízení 6 let
  Vystavení průkazu zaměstnancům zaměstnanec jméno, příjmení, fotka, pracovní zařazení navštěvované subjekty – instituce, úřady apod. 1 měsíc od ukončení pracovního poměru
  Evidence členů zastupitaelstva zastupitel titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalý pobyt, tel. číslo, e-mail nejsou 5 let, 50 let dle druhu dokumentů
  Vidimace a legalizace žadatel, svědek úkonu jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, číslo dokladu totožnosti nejsou 10 let
  Zpracování osobních údajů při vydávání občanských průkazů držitelé OP údaje dle ust. § 17 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo vnitra, MMO 5 let
  Poskytování údajů z evidence občanských průkazů držitelé OP údaje vedené v  evidenci občanských průkazů Ministerstvo vnitra, subjekt údajů, subjekt   veřejné správy nebo jiná osoba (fyzická i právnická) v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo mezinárodní smlouvou 5 let
  Vzdělávání zaměstnanců zaměstnanec titul, jméno a příjmení, datum narození, místo narození, bydliště vzdělávací instituce 5 let
  Personální evidence zaměstnanců zařazených do ÚMOb  Slezská Ostrava) zaměstnanci osobní údaje související s personální evidencí zaměstnanců zaměstnavatel 50 let
  Platová evidence zaměstnanců zařazených do ÚMOb  Slezská Ostrava) zaměstnanci osobní údaje vztahující se ke zpracování platů zaměstnavatel 5 let, 10 let, 50 let dle druhu dokumentů
  Realizace výběrových řízení na obsazení volných pracovních míst v rámci ÚMOb  Slezská Ostrava)dle zákona o úřednících územních samosprávných celků uchazeč o zaměstnání přihlášený do výběrového řízení titul, jméno, příjmení, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství (číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu v případě cizince), doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů (obsahuje rodné číslo), v případě funkcí vedoucích úředníků lustrační osvědčení zaměstnavatel 5 let
  Zajišťování a evidence preventivních lékařských zaměstnanců zařazených do magistrátu prohlídek v zařízení závodní preventivní péče zaměstnanci osobní údaje související s personální evidencí zaměstnanců kontrolní orgány 50 let
  Evidence odměn členů zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, členů výborů zastupitelstva MO a komisí rady MO členové zastupitelstva, členové výborů a komisí osobní údaje vztahující se ke zpracování odměny za výkon funkce poskytovatel odměny 5 let, 50 let dle druhu dokumentů
  Ochrana archiválií, dle §68 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a na něj navazujících předpisů v platném znění. žadatel o nahlížení do archiválií jméno, příjmení, trvalý pobyt, číslo občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného osobního dokladu, téma a účel studia, případně název a sídlo právnické osoby, pro kterou žadatel téma zpracovává pro vnitřní potřebu 1 rok
  Pronájem nebytových prosto za účelem voleb nájemce jméno, příjmení, datum narození, bydliště nejsou 5 let

  Vystavení poukazů, pokladních dokladů,

  uhrazení faktur
  ten koho se doklad týká jméno, příjmení, datum narození, bydliště nejsou 10 let

  Czech POINT

  • ověřené výstupy
  • datové schránky
  • konverze dokumentů
  • základní registry

  ostatní podání (registr živnostenského podání, identifikace klienta,

  registr účastníků provozu modulu autogramů ISOH)

  Žadatelé Adresní a identifikační údaje dle předtisku žádosti Úřad městského obvodu, Ministerstvo vnitra ČR, Rejstřík trestů, subjekty veřejné správy nebo jiné osoby v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy 6 let

   Přihlašování k trvalému pobytu a úkony související s vedením evidence obyvatel (ohlašovna pobytu) podle zákona č. 133/2000 Sb.

  Účastníci řízení Adresní a identifikační údaje v rozsahu stanoveném zákonem č. 133/2000 Sb. Úřad městského obvodu, Ministerstvo vnitra ČR, účastníci řízení, subjekty veřejné správy nebo jiné osoby v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy

  50 let

  5 let

  Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel a manuálních evidencí

  Státní občané ČR, osoby, které pozbyly státní občanství ČR, cizinci, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana Osobní údaje v rozsahu stanoveném zákonem č. 133/2000 Sb. Úřad městského obvodu, Ministerstvo vnitra ČR, notáři, subjekt údajů, subjekty veřejné správy nebo jiné osoby v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy 5 let

  Vydávání voličských průkazů

  Žadatelé o voličský průkaz Adresní a identifikační údaje Úřad městského obvodu 5 let

  Volební seznamy

  Voliči s trvalým pobytem na území městského obvodu Adresní a identifikační údaje Úřad městského obvodu, ohlašovny, okrskové volební komise 5 let

  Oznámení ztráty, odcizení nebo nálezu občanského průkazu

  Držitelé OP Jméno a příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu Ministerstvo vnitra ČR, příslušné úřady obcí s rozšířenou působností, Úřad městského obvodu, oznamovatel 5 let

  Vydávání potvrzení podle § 14 zákona č. 128/2000 Sb.

  Žadatel Adresní a identifikační údaje požadované  žadatelem Žadatel, Úřad městského obvodu 5 let

  Vedení matričních knih a úkony zabezpečované v souvislosti s vedením matričních knih, včetně vydávání veřejných a jiných listin

  Účastníci řízení Osobní a citlivé údaje

  v rozsahu stanoveném zákonem č. 301/2000 Sb.

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, Ministerstvo vnitra ČR, Český statistický úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, VZP, soudy, zastupitelské úřady, matriční úřady, subjekty veřejné správy nebo jiné osoby v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy 100 let, 75 let, 5 let, 3 roky – dle druhu matriční knihy či dokumentu

  Ocenění významné životní události občanů (novorozenci, životní výročí, jubilejní sňatky).

  Novorozenci, jubilanti Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu Pro vnitřní potřebu 1 rok

  zpět

  Odbor technické správy budov

  Účel   zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních   údajů Kategorie   příjemců osobních údajů Doba   uchovávání 
  Projednání materiálů v radě a zastupitelstvu MOb žadatel jméno   a příjmení, datum narození, bydliště orgány   městského obvodu 15   let 
  Vzdělávání zaměstnanců zaměstnanec jméno   a příjmení, datum narození, místo narození, bydliště vzdělávací   instituce 5   let 
  Platová evidence zaměstnanců odboru zaměstnanec osobní   údaje vztahující se ke zpracování platů zaměstnavatel 50   let 
  Obsazování bytového fondu, výměna zařizovacích předmětů, změny   nájemních smluv žadatel jméno   a příjmení, datum narození, bydliště nejsou 5   let 
  Uzavření smlouvy o dílo dodavatel   služby jméno   a příjmení, datum narození, bydliště, RČ orgány   městského obvodu 5   let 
  Uzavření kupní smlouvy žadatel jméno   a příjmení, datum narození, bydliště, RČ orgány   městského obvodu 5   let 
  Vystavení poukazů, okladních dokladů, uhrazení faktur ten   koho se doklad týká jméno   a příjmení, datum narození, bydliště nejsou 10   let
  Vystavení objednávky dodavatel jméno   a příjmení, datum narození, bydliště orgány   městského obvodu 5   let 
  Provádění revizí  - hledisko PO nájemník jméno   a příjmení, bydliště nejsou 5   let 
  Evidence provedených oprav nájemník jméno   a příjmení, bydliště nejsou 5   let 
  Výpisy z rejstříků – Czech POINT žadatel jméno   a příjmení, datum narození, bydliště, číslu průkazu totožnosti, státní   občanství, místo narození pro   potřebu občana k různému řízení 5   let 

  zpět

  Odbor dopravy a životního prostředí

  Účel   zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních   údajů Kategorie   příjemců osobních údajů Doba   uchovávání 
  Projednání materiálů v radě a zastupitelstvu MOb žadatel jméno   a příjmení, datum narození, trvalý pobyt orgány   městského obvodu 5 let 
  Likvidace faktur, vymáhání pohledávek a náhrady škody, ten   koho se doklad týká jméno   a příjmení, datum narození, bydliště nejsou 5   - 10 let (dle druhu dokumentů)
  Uzavírání smluv pro účely správy majetku nájemce jméno a příjmení, datum narození, bydliště nájemce 5 let
  Uzavírání smlouvy o dílo dodavatel služby jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ orgány městského obvodu 5 let
  Uzavírání kupní smlouvy žadatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ orgány městského obvodu 5 let
  Vystavení poukazů, pokladní dokladů, faktur, uhrazení faktur ten, koho se doklad týká jméno a příjmení, datum narození, bydliště nejsou 10 let
  Vystavení objednávky dodavatel služby jméno a příjmení, datum narození, bydliště orgány městského obvodu 5 let
  Vzdělávání zaměstnanců zaměstnanci jméno   a příjmení, datum narození, místo narození, bydliště vzdělávací   instituce 5 let 
  Zajišťování pohřbu bez pozůstalých zemřelý   občan jméno   a příjmení, datum narození, bydliště, datum úmrtí, rodné číslo nejsou 10 let 
  Vedení evidence pošty odesílatel   pošty jméno   a příjmení, datum narození, bydliště nejsou dle   jednotlivých agend 
  Vydávání stanoviska jako dotčený orgán státní správy -   komunikace žadatel jméno   a příjmení, bydliště účastníci   řízení 5 let 
  Silniční správní úřad pro místní a účelové komunikace, připojení   k místní komunikaci, parkovací karty, výjimky z místní úpravy DZ a   MK. žadatelé   účastníci řízení jméno   a příjmení, datum narození, bydliště, stav zdravotního postižení, rodné číslo žadatelé 5   - 10 let (dle druhu dokumentů)
  Výběr správních a místních poplatků žadatel jméno   a příjmení, datum narození, bydliště nejsou 5 let 
  Kontrola nakládání s odpady, s povrchovými vodami, chovatelské činnosti, týrání zvířat, výskytu plevelů a neudržovaných pozemků. Vydávání rybářských a loveckých lístků, udělování pokut dle § 66d zákona o obcích, vydávání stanoviska jako dotčený orgán státní správy. žadatelé,   kontrolované osoby titul,   jméno a příjmení, datum narození, bydliště, výpis z rejstříku trestů žadatelé,   kontrolované osoby, dotčené orgány státní správy 5   - 10 let (dle druhu dokumentů)
  Vedení evidence zemřelých, uzavírání smluv o nájmu hrobových   míst a výběr úhrady užívacího práva k hrobovému místu zemřelí,   nájemci jméno   a příjmení, datum narození, bydliště, datum úmrtí, rodné číslo zemřelého nájemci trvale 
  Vydávání rozhodnutí o kácení dřevin mimo les, předepisování   náhradní výsadby jako ekologickou újmu žadatelé,   účastníci řízení jméno   a příjmení, datum narození, bydliště žadatelé,   účastníci řízení 10 let 

  zpět

  Odbor dotací a veřejné zakázky

  Účel   zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních   údajů Kategorie   příjemců osobních údajů Doba uchovávání
  Projednání materiálů v radě a zastupitelstvu MOb žadatel jméno   a příjmení, datum narození, bydliště orgány   městského obvodu 15 let 
  Vzdělávání zaměstnanců zaměstnanec jméno   a příjmení, datum narození, místo narození, bydliště vzdělávací   instituce 5 let 
  Uzavření smlouvy o dílo dodavatel   služby jméno   a příjmení, datum narození, bydliště orgány   městského obvodu 10 let 
  Vystavení poukazů, okladních dokladů, uhrazení faktur ten   koho se doklad týká jméno   a příjmení, datum narození, bydliště nejsou 10 let 
  Příjem a vedení korespondence odesilatel jméno   a příjmení, datum narození, bydliště adresát 10 let 

  zpět

  Odbor financí a rozpočtu

  Účel   zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních   údajů Kategorie   příjemců osobních údajů Doba uchovávání
  Projednání materiálů v radě a zastupitelstvu MOb žadatel jméno   a příjmení, datum narození, trvalý pobyt orgány   městského obvodu 15 let 
  Vzdělávání zaměstnanců zaměstnanec jméno   a příjmení, datum narození, místo narození, bydliště vzdělávací   instituce 5 let 
  Projednávání materiálů ve finančním výboru žadatel,   dotčená osoba jméno   a příjmení, datum narození, bydliště finanční   výbor 10 let 
  Poskytnutí úvěru z účelového fondu oprav a modernizace   obytných domů žadatel jméno   a příjmení, datum narození, bydliště orgány   městského obvodu 10 let 
  Oběh účetních dokladů – realizace požadavků jednotlivých odborů   ÚMOb ten,   koho se doklad týká jméno   a příjmení, datum narození, bydliště nejsou 25 let 
  Vymáhání pohledávek, návrhy na exekuce, výzvy k součinnosti   třetích osob dlužník jméno   a příjmení, datum narození, bydliště, RČ orgány   městského obvodu 15 let 
  Výběr správního a místního poplatku plátce jméno   a příjmení, datum narození, bydliště nejsou 10 let 
  Příjem a vedení korespondence odesilatel jméno   a příjmení, datum narození, bydliště adresát 10 let 
  Hospodaření se svěřenými prostředky – dohody o hmotné   zodpovědnosti zaměstnanec jméno   a příjmení, datum narození, bydliště nejsou /
  Přijímání nebo poskytování daru žadatel,   poskytovatel jméno   a příjmení, datum narození, bydliště orgány   městského obvodu 5 let 
  Uzavření smlouvy o neinvestiční účelové dotaci poskytovatel jméno   a příjmení, datum narození, bydliště orgány   městského obvodu 20 let
  Uzavírání smluv (kromě PP) smluvní   partner jméno   a příjmení, datum narození, bydliště, RČ smluvní   partner kupní: 5 let 
  Odepsání dluhu na nájemném nájemník jméno   a příjmení, datum narození, bydliště orgány   městského obvodu 15 let 

  zpět

  Odbor majetkové správy

  Účel   zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních   údajů Kategorie   příjemců osobních údajů Doba uchovávání
  Projednání materiálů v radě a zastupitelstvu MOb žadatel jméno   a příjmení, datum narození, bydliště orgány   městského obvodu 5   let (Rmob)         10 let (ZMOb)
  Vzdělávání zaměstnanců zaměstnanec jméno   a příjmení, datum narození, místo narození, bydliště vzdělávací   instituce 5 let
  Uzavření nájemní smlouvy žadatel jméno   a příjmení, datum narození, bydliště, RČ orgány   městského obvodu 5 - 10 let 
  Uzavření smlouvy o výpůjčce žadatel jméno   a příjmení, datum narození, bydliště, RČ orgány   městského obvodu 5 let 
  Uzavření kupní smlouvy žadatel jméno   a příjmení, datum narození, bydliště, RČ orgány   městského obvodu 10 let 
  Uzavření darovací smlouvy žadatel jméno   a příjmení, datum narození, bydliště, RČ orgány   městského obvodu 10 let 
  Uzavření směnné smlouvy žadatel jméno   a příjmení, datum narození, bydliště, RČ orgány   městského obvodu 10 let 
  Uzavření smlouvy o věcném břemenu žadatel jméno   a příjmení, datum narození, bydliště, RČ orgány   městského obvodu 5 let 
  Vedení účetní evidence k nájmům bytů a nebytových prostor nájemce jméno   a příjmení, datum narození, bydliště, RČ nejsou 5 let 
  Příprava materiálů k projednání v komisi bytové, komisi   pro přípravu smluv a převod majetku žadatel jméno   a příjmení, datum narození, bydliště orgány   městského obvodu 5 let 
  Vystavení poukazů, okladních dokladů, uhrazení faktur ten   koho se doklad týká jméno   a příjmení, datum narození, bydliště nejsou 10 let 

  zpět

  Odbor školství a kultury

  Účel   zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních   údajů Kategorie   příjemců osobních údajů Doba uchovávání
  Projednání materiálů v radě a zastupitelstvu MOb žadatel jméno   a příjmení, datum narození, trvalý pobyt orgány   městského obvodu 5 let 
  Vystavení poukazů, pokladních dokladů, uhrazení faktur ten   koho se doklad týká jméno   a příjmení, datum narození, bydliště nejsou 10 let 
  Vypracování smluv o nájmu nebytových prostor nájemce jméno   a příjmení, datum narození, bydliště nájemce 5 let 
  Pořízení kopie záznamů o úrazu dítěte, žáka, studenta dítě,   žák, student jméno   a příjmení, datum narození, bydliště souhrnná   zpráva se poskytuje orgánu městského obvodu 5 let 
  Pořízení seznamů žáků z dětských domovů navštěvujících ZŠ   v MO Slezská Ostrava žáci   dětských domovů jméno   a příjmení, datum narození, bydliště nejsou 5 let 
  Pořízení seznamů žáků majících trvalé bydliště v MO Slezská   Ostrava, navštěvujících školy v jiných městských obvodech SMO žáci   bydlící v MO Slezská Ostrava jméno   a příjmení, datum narození, bydliště nejsou 5 let 
  Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace ředitelé   PO jméno   a příjmení, výše platu členové   rady 6 let 
  Jmenování do funkce ředitele příspěvkové organizace ředitelé   PO jméno   a příjmení, datum narození, bydliště členové   rady 6 let 
  Změny v rejstříku škol a školských zařízení ředitelé   PO jméno   a příjmení, datum narození, bydliště rejstřík   škol a školských zařízení krajského úřadu 5 let 
  Vzdělávání zaměstnanců zaměstnanci   zařazeni do ÚMOb Slezská Ostrava, odboru ŠaK titul,   jméno a příjmení, datum narození, místo narození, bydliště vzdělávací   instituce 5 let 

  zpět

  Odbor sociálních věcí

  Projednání   materiálů v radě a zastupitelstvu MOb žadatel jméno a   příjmení, datum narození, bydliště orgány městského   obvodu 15 let 
  Vzdělávání zaměstnanců zaměstnanec jméno   a příjmení, datum narození, místo narození, bydliště vzdělávací   instituce 5 let 
  Příjem a vedení korespondence odesilatel jméno   a příjmení, datum narození, bydliště adresát 10 let 
  Výkon sociálně-právní ochrany dětí rodiče,   zákonní zástupci, opatrovník, nezletilé děti jméno,   příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, zdravotní   stav, sociální a majetkové poměry, osobnostní poměry nezletilých,    příp. další údaje státní   orgány, školská a zdravotní zařízení, rodiče, zákonní zástupci, opatrovník 15 let 

  zpět

  Odbor územního plánování a stavebního řádu

  Účel   zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních   údajů Kategorie   příjemců osobních údajů Doba uchovávání
  Projednání materiálů v radě a zastupitelstvu MOb žadatel jméno   a příjmení, datum narození, bydliště orgány   městského obvodu 15 let
  Vzdělávání zaměstnanců zaměstnanec jméno   a příjmení, datum narození, místo narození, bydliště vzdělávací   instituce 5 let 
  Výběr správních poplatků, vymáhání pohledávek, vystavování   objednávek a likvidace faktur ten   koho se doklad týká jméno   a příjmení, datum narození, bydliště, RČ nejsou 10 let
  Správní řízení  - k vydání požadovaných povolení a   správních rozhodnutí účastníci   řízení jméno,   příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování účastníci   řízení, dotčené správní orgány 20   let/dokud je stavba, které se správní řízení (povolení) týká, živá
  Příjem a vedení korespondence odesilatel jméno   a příjmení, datum narození, bydliště adresát 5 let 

  zpět

  Útvar interního auditu

  Účel   zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních   údajů Kategorie   příjemců osobních údajů Doba uchovávání
  Projednání materiálů v radě a zastupitelstvu MOb žadatel jméno   a příjmení, datum narození, bydliště orgány   městského obvodu 15 let 
  Vzdělávání zaměstnanců zaměstnanec jméno   a příjmení, datum narození, místo narození, bydliště vzdělávací   instituce 5 let 
  Vyhotovení kontroly z pozice interního auditu Osoby,   které jsou předmětem kontroly veškerá   osobní data vedená všemi zaměstnanci příslušné   orgány správních institucí 10 let 
  Příjem a vedení korespondence odesilatel jméno   a příjmení, datum narození, bydliště adresát 10 let 

  zpět

 20. III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

  S účinností od 1. 9. 2017 v  souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, Ministerstvo spravedlnosti.

  Dle ustanovení § 13 odst. 3 a 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších přepisů má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do příslušného registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

   

  V. Daňová informační schránka

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava tímto informuje daňové subjekty, že orgány Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu §69 a následujících daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.

  VI. Informace o výsledcích kontrol podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »