Finanční výbor

Finanční výbor zastupitelstva

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava stanovilo na volební období 2018 - 2022 počet členů finančního výboru na 9.

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava zvolilo na volební období 2018 - 2022  podle § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Složení výboru:

zvolenč.usnesení

předseda

Jaroslav Mlčoch 22.11.2018 0608/ZMOb-Sle/1822/1

členové

Daniela Balarinová 22.11.2018 0608/ZMOb-Sle/1822/1
Ing. Martin Karp 22.11.2018 0608/ZMOb-Sle/1822/1
Marek Juráš 22.11.2018 0608/ZMOb-Sle/1822/1
Ing. Justina Kamená 22.11.2018 0608/ZMOb-Sle/1822/1
Ing. Lubomír Noga, Ph.D., MBA 22.11.2018 0608/ZMOb-Sle/1822/1
Petra Šárková 22.11.2018 0608/ZMOb-Sle/1822/1
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. 22.11.2018 0608/ZMOb-Sle/1822/1
Ing. Martin Vidura 22.11.2018 0608/ZMOb-Sle/1822/1

Náplň činnosti výboru:

 1. provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
 2. provádí další úkoly např.:
    • projednává návrh rozpočtu a sestavení závěrečného účtu,
    • sleduje hospodaření podle rozpočtu a kontroluje jeho čerpání,
    • projednává návrh rozpočtových opatření,
    • projednává výsledky inventarizací majetku a závazků,
    • projednává závěrečnou účetní závěrku,
    • projednává výsledky hospodaření u příspěvkových organizací zřízených městským obvodem (pololetí, rok),
    • projednává návrhy na poskytnutí zápůjček ze sociálního fondu městského obvodu a zápůjček a úvěrů z fondů na opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových domů, rodinných domů a jednotek zahrnujících byt, zápůjček na překlenutí tíživé sociální situace a zápůjček na odstranění škod po živelných pohromách,
    • projednává návrhy na poskytování nepeněžitého movitého daru a peněžitého daru v hodnotě nad 20 tis. Kč fyzickým a právnickým osobám v jednom kalendářním roce a dotací spolkům, humanitárním organizacím a jiným právnickým nebo fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
    • projednává podklady a návrhy dohod o splátkách se lhůtou delší než 18 měsíců nejvýše do 60 měsíců, lhůta 60 měsíců se nevztahuje na smlouvy dle čl. 7 odst. 3. písm. a) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013, Statutu města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a zápůjčky a úvěry poskytnuté na opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a rodinných domů a jednotek zahrnujících byt,
    • projednává návrhy na uzavření smluv o převzetí dluhu a přistoupení k dluhu, jde-li o dluhy vůči městu z právních vztahů, v nichž na straně věřitele jménem města je oprávněn vystupovat městský obvod,
    • projednává návrhy na vzdání se práva a prominutí dluhu vyššího než 20 tis. Kč,
    • případně další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.

Organizačně technické a administrativní zajištění:

Tajemnice výboru

Ing. Jiřina Gáliková, vedoucí odboru financí a rozpočtu

Termíny konání jednání na rok 2020:

Ve všech případech se jednání koná v zasedací místnosti č. 400 ve třetím patře na Náměstí J. Gagarina 4.

Leden

-
Únor 03.02.2020 13:30
Březen -
Duben 06.04.2020 13:30
Květen -
Červen 08.06.2020 13:30
Červenec -
Srpen -
Září 07.09.2020 13:30
Říjen -
Listopad 30.11.2020 13:30
Prosinec -