Radnice

Vstup do registrovaného partnerství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vstup do registrovaného partnerství

 2. Základní informace k životní situaci

  Registrované partnerství (dále jen „partnerství“) je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o partnerství“).

  Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení o tom, že spolu do partnerství vstupují. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Před učiněním prohlášení výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. Protokol, který se o prohlášení sepisuje, podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář a tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzické osoby, které chtějí vstoupit do partnerství.

  Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon o partnerství nezakazuje.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství, byla státním občanem České republiky.

  Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

  Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která:

  • nedosáhla věku 18 let,
  • má omezenou svéprávnost v této oblasti,
  • již dříve uzavřela manželství anebo vstoupila do partnerství nebo obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství, nebo partnerství, nebo obdobný svazek trvá.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobním podáním žádosti na příslušném matričním úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Žádost o vstup do partnerství je třeba podat na matrice úřadu, v jehož správním obvodu má ke vstupu do registrovaného partnerství dojít.

  Od 1. 1. 2024 lze vstoupit do partnerství před kterýmkoliv matričním úřadem v ČR.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Matrika, odbor vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
  Těšínská 138/35, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

  Úřední hodiny:

  Pondělí:

  8:00 - 11:30

  12:30 - 18:00
  Středa: 8:00 - 11:30 12:30 - 18:00
  Čtvrtek: 8:00 - 11:30 12:30 - 14:30
  Bc. Martina Božková
  referent agendy matriky
  +420599410079 4 / Slezská Ostrava, Těšinská 35
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Osoby, které chtějí vstoupit do partnerství, vyplní před prohlášením předepsaný tiskopis a předloží jej příslušnému matričnímu úřadu: 

  Občan ČR s trvalým pobytem na území ČR je povinen prokázat svoji totožnost a dále připojí:

  • rodný list,
  • doklad o státním občanství ČR,
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li rozvedený, nebo úmrtní list zemřelého manžela, je-li ovdovělý, nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera, žil-li v partnerství.

  Občan není povinen předkládat doklady, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy nebo ze základních registrů.

  Občan ČR s trvalým pobytem v zahraničí je povinen prokázat svoji totožnost a dále připojí:

  • doklady uvedené výše nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány,
  • doklad o místě trvalého pobytu a o osobním stavu nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má občan, který chce vstoupit do partnerství, pobyt.

  Osoba, která je cizincem je povinna matričnímu úřadu k dotazníku ke vstupu do registrovaného partnerství připojit:

  • rodný list,
  • doklad o státním občanství,
  • doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván (tento doklad nesmí být ke dni vstupu do partnerství starší 6 měsíců),
  • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
  • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství),
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce vstoupit do partnerství rozvedený, nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
  • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem,
  • doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

  Údaje o občanství, právní způsobilosti, osobním stavu a pobytu mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.

  Cizinec předloží matričnímu úřadu před vstupem do partnerství potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace nebo jejich rodinné příslušníky. Potvrzení nesmí být ke dni vstupu do partnerství starší 7 pracovních dnů.

  Matriční úřad může na žádost osoby, která chce vstoupit do partnerství předložení některých dokladů prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

  Listiny vydané orgány cizího státu se předkládají s úředním překladem do českého jazyka a musí být opatřeny předepsanými ověřeními (podrobnější informace ke konkrétním případům sdělí matriční úřad).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Dotazník k registrovanému partnerství je dostupný na příslušných matričních úřadech, před kterými se činí prohlášení.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Dle přílohy Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „sazebník“).

  • za vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 5 000 Kč, dle položky 12, písm. a) sazebníku, poplatek se vybírá jen od jednoho z partnerů,
  • za vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 3 000 Kč, dle položky 12, písm. b) sazebníku, poplatek se vybírá jen od jednoho z partnerů,
  • vydání povolení vstoupit do registrovaného partnerství mimo úředně určené místo nebo dobu 3 000 Kč, dle položky 12, písm. d) sazebníku, poplatek se vybírá jen od jednoho z partnerů,
  • za vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem 500 Kč, dle položky 12, písm. d) sazebníku.

  Poplatky se platí v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou před provedením úkonu.

  Vydání prvního dokladu o registrovaném partnerství je zdarma. Za vydání druhopisu dokladu se platí správní poplatek ve výši 300 Kč, dle sazebníku zákona o správních poplatcích, položka 3, písm. b).

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Při odevzdání dotazníku ke vstupu do partnerství a po předložení stanovených dokladů se termín prohlášení o vstupu do partnerství stanoví po vzájemné dohodě matričního úřadu a osob, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství.

  Stanovené termíny pro vstup do registrovaného partnerství v roce 2024:

  Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava stanoví podle § 13a odstavce 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, místo a dobu pro vstup do registrovaného partnerství před statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava v roce 2024 takto:

  Úředně určené místo pro vstup do registrovaného partnerství ve Slezské Ostravě:
  radnice Slezské Ostravy na adrese Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 138/35.

  Úředně určené místo a doba pro vstup do registrovaného partnerství v Michálkovicích:
  zasedací místnost Komunitního centra Michálkovice na adrese Ostrava-Michálkovice, Radvanická 406/7. Úředně stanovenou dobou je úterý (mimo dny pracovního klidu).

  Termín je možné rezervovat v kanceláři matriky Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, tel. 599 410 079 (radnice Slezské Ostravy). 

  Matriční úřad může na základě žádosti osob vstupujících do partnerství povolit vstup osob do partnerství na kterémkoliv vhodném místě ve svém správním obvodu a ve kteroukoliv vhodnou dobu. Za vydání povolení vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu uhradí snoubenci správní poplatek ve výši 3 000,- Kč.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Pokud je osoba, která chce vstoupit do partnerství, neslyšící, hluchoslepá, němá nebo nemluví nebo nerozumí jazyku, v němž se činí prohlášení o vstupu do partnerství, je nutná při prohlášení o vstupu do partnerství přítomnost tlumočníka. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o vstupu do partnerství učinit. 

  Neslyšící, hluchoslepé nebo němé osobě zajistí přítomnost tlumočníka matriční úřad.

  V ostatních případech zajišťují přítomnost tlumočníka osoby, které chtějí vstoupit do partnerství, na své náklady.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Po vstupu do partnerství vydá matrika doklad. V případě, že u občana nastane změna skutečností, které se týkají údajů zapsaných do občanského průkazu, oddělí matriční úřad při vstupu do partnerství vyznačenou část občanského průkazu. Občan je v tomto případě povinen do 15 dnů od obdržení matričního dokladu požádat o vydání nového občanského průkazu. Platnost stávajícího občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne vstupu do partnerství. Podat žádost o nový občanský průkaz je možné u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V Ostravě je to Magistrát města Ostravy, Gorkého 2, Moravská Ostrava.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
  • Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  30.01.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno