Radnice

Informace vedené v registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Informace vedené v registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

 2. Základní informace k životní situaci

  V souladu s ust. § 13 odst. 3 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), v platném znění, každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu stanoveném tímto zákonem do registru oznámení. Správcem registru oznámení je Ministerstvo spravedlnosti ČR. Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 jsou dostupná bez předchozí žádosti. Do oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 je možné nahlížet na základě žádosti.

  Žádost musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby.

  Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí.

  Žádost lze podat:

   a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,

   b) elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, nebo

   c) elektronicky prostřednictvím datové schránky.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  O informace může požádat každý občan České republiky nebo cizinec.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  K vyřizování všech žádostí o nahlížení na oznámení veřejného funkcionáře je  příslušné Ministerstvo spravedlnosti-viz cro.justice.cz.

  Žádost by měla v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), obsahovat rovněž právní zájem odůvodňující nahlédnutí na oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů, resp. účel dalšího využití těchto osobních údajů, byť se nejedná o povinnou náležitost žádosti.

  Po ověření žádosti udělí Ministerstvo spravedlnosti žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Písemnou žádostí podanou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Ministerstvo spravedlnosti ČR

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Správcem registru oznámení je Ministerstvo spravedlnosti ČR.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žádné dokumenty nejsou stanoveny. Z důvodu nutnosti ověření údajů uvedených v písemné žádosti je nutný platný doklad totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Na webových stránkách cro.justice.cz. lze vyplnit žádost o nahlížení na neveřejné oznámení nebo nahlédnout do centrálního registru oznámení  na veřejné oznámení.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Po ověření žádosti udělí Ministerstvo spravedlnosti žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Přestupky fyzických osob

  1)Veřejný funkcionář s výjimkou veřejného funkcionáře uvedeného v § 2 odst. 2 písm. f) nebo g) zákona o střetu zájmů se dopustí přestupku tím, že

  a) v rozporu s § 4 odst. 1 nebo § 5 odst. 3 vykonává funkci nebo činnost, která je neslučitelná s výkonem funkce veřejného funkcionáře,

  b) v rozporu s § 4a odst. 1 je provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku anebo společníkem, členem nebo ovládající osobou právnické osoby, která je provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku,

  c) pobírá odměnu v rozporu s § 5 odst. 1 nebo 2,

  d) nepodá oznámení o osobním zájmu podle § 8 odst. 1,

  e) v oznámení podle § 9 až 11 nebo § 12 odst. 4 uvede zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje, nebo

         f) neučiní oznámení ve lhůtě podle § 12 odst. 1, 2 nebo 3.

  2)Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) poruší zákaz výkonu činnosti po stanovenou dobu od skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 6,

   b) po skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře neučiní oznámení ve lhůtě podle § 12 odst. 3 nebo v něm uvede zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje,

  c) v rozporu s § 13 odst. 5 sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení, nebo

  d) v rozporu s § 13 odst. 8 používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru oznámení k jinému účelu než ke zjištění případného porušení povinností při výkonu funkce veřejného funkcionáře stanovených tímto zákonem.

  Za přestupek lze uložit pokutu

  a) od 1 000 Kč do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) až f) anebo odst. 2 písm. b) až d),

  b) od 5 000 Kč do 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c),

  c) od 25 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a).

  Za přestupky podle odstavce 1 písm. a) až e) a odstavce 2 písm. a) a b) nelze uložit napomenutí. Od uložení správního trestu podle odstavce 3, jde-li o přestupky podle odstavce 1 písm. a) až e) a odstavce 2 písm. a) a b), nelze v rozhodnutí o přestupku upustit.

  Přestupky podle odstavců 1 a 2 nelze projednat v příkazním řízení.

  Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

  Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

   a) v rozporu s § 13 odst. 5 sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení, nebo

   b) v rozporu s § 13 odst. 8 používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru oznámení k jinému účelu než ke zjištění případného porušení povinností při výkonu funkce veřejného funkcionáře stanovených tímto zákonem.

  Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu od 1 000 Kč do 50 000 Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  31.10.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno