Útvar interního auditu

Řeší:

Vykonává specializovanou kontrolní činnost v rozsahu finančních kontrol se zaměřením na hospodaření s finančními a hmotnými prostředky, majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami Městského obvodu Slezská Ostrava.

Kontroluje příspěvkové organizace zřízené Městským obvodem Slezská Ostrava a další organizace - právnické a fyzické osoby, kterým jsou z rozhodnutí orgánů Městského obvodu Slezská Ostrava poskytovány finanční prostředky z rozpočtu městského obvodu, ověřuje správnost použití těchto prostředků.
Interními audity vyhodnocuje a přezkoumává přiměřenost a účinnost systému finančního řízení a kontrol Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.
Činnost odboru podle organizačního řádu

Kontakty

Ing. Jiřina Halamčáková
vedoucí útvaru interního auditu
Ing. Zuzana Furmánková Nováková
kontrolor, interní auditor
Eva Klasová
kontrolor - zástupce vedoucího UIA
Ing. Ilona Kovalová
kontrolor, interní auditor