Odbor stavebního řádu

Adresa:
Úřad Městského obvodu Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Úřad Městského obvodu Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Telefon:
599410044

Řeší:

Ing. Karel Čermák – k.ú. Koblov, Antošovice, speciální stavební úřad pro dopravní stavby

Milada Žabenská – k.ú. Heřmanice, Kunčice nad Ostravicí

Štěpánka Kopecká – k.ú. Slezská Ostrava

Bc. Aleš Choleva – k.ú. Hrušov, Kunčičky

Ilona Kalužíková – k.ú. Slezská Ostrava

Ing. Zuzana Friesová – k.ú. Muglinov


Činnost odboru podle organizačního řádu

Postavení a základní úloha odboru

Je odborem úřadu, který vykonává správu:
Na úseku územního řízení a stavebního řádu dle čl. 21 a speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace a veřejné účelové komunikace dle čl. 22 "Statutu města Ostravy".

Správní poplatky za řízení, vedená na odboru územního plánování a stavebního řádu

  • Správní poplatky za řízení, vedená na odboru územního plánování a stavebního řádu se určují na základě sazebníku - přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vše o studnách a septicích.

Informace k prováděcím vyhláškám ke stavebnímu zákonu

21.3.2013: V souvislosti se zákonem č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy přistoupilo ministerstvo pro místní rozvoj na úseku územního rozhodování a stavebního řádu k legislativním úpravám těchto prováděcích vyhlášek:

1/ Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, je jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu. Vyhláška stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro vybrané ohlašované stavby, projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby. Dále stanoví náležitosti bouracích prací, obsahové náležitosti stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení. Tato vyhláška se nevztahuje na rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavby letecké, stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.

Předmětem novely vyhlášky jsou legislativně technické úpravy vyvolané novelou stavebního zákona. Z důvodu úzké provázanosti územního a stavebního řízení novela  vyhlášky nově obsahuje i rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území a rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území. Náležitosti těchto dokumentací doposud stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Nově novela vyhlášky stanoví obsah a rozsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení u staveb v působnosti obecných stavebních úřadů a u staveb vodních děl.

Návrh vyhlášky byl projednáván v pracovních komisích Legislativní rady vlády a následně odeslán ke zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Dne 14. března 2013 byla vyhláška pod číslem 62/2013 Sb. zveřejněna ve Sbírce zákonů s účinností dne 29. března 2013.

Přechodné ustanovení návrhu vyhlášky zachovává obecnou zásadu, podle které se u staveb, pro které byla dokumentace nebo projektová dokumentace zpracována přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a současně byla stavebnímu úřadu předložena do 31. prosince 2014, postupuje podle dosavadní právní úpravy.


2/ Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, stanoví obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a pozemků, při stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich a rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území.

Předmětem novely vyhlášky jsou změny vyvolané vazbou na jednotlivá ustanovení stavebního zákona, která se novelou stavebního zákona změnila. Novelizováno je pouze ustanovení § 21 vyhlášky, které upravuje požadavky na využívání pozemků staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci a umisťování staveb na nich. Úprava § 21 si vyžádala i změny v § 26, upravující povolení výjimek.

Vyhláška byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 26. 11. 2012  pod č. 431/2012 Sb. a nabyla účinnosti dne  1. 1. 2013.


3/ Vyhláška  503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona o územním řízení, veřejnoprávní smlouvě a územním opatření.

Zásadní změnou, kterou návrh přináší, je rozšíření vyhlášky č. 503/2006 Sb. o celý obsah  z vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a to včetně formulářů žádostí. Vyhláška č. 526/2006 Sb. se současně navrhuje ke zrušení.

Předmětem novely vyhlášky jsou jednak legislativně technické změny a úpravy, které jsou vyvolané novelou stavebního zákona, a dále nová věcná řešení související s úpravou v novele stavebního zákona. Nově je zde upraven obsah žádosti o územně plánovací informaci, kdy byly zrušeny oba formuláře žádostí, a obsah žádosti je stanoven pouze rámcově. Nově se vkládá na základě zmocňovacího ustanovení žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a obsah společného rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že novela stavebního zákona upravuje nový druh územního rozhodnutí, tj. rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, je v návrhu vyhlášky upravena žádost o vydání tohoto druhu územního rozhodnutí i obsahové náležitosti rozhodnutí. Dále je ve vyhlášce nově upravena žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení, na základě nového zmocňovacího ustanovení ve stavebním zákoně. Z důvodu aplikační praxe je ve stavebním zákoně a návazně na to i v prováděcí vyhlášce upraven obsah územního souhlasu. Ve věcech stavebního řádu návrh vyhlášky obsahuje zcela novou úpravu týkající se stavebně technické prevence, a to z důvodu nového zmocňovacího ustanovení ve stavebním zákoně. Konkrétně jsou ve vyhlášce stanoveny obsahové náležitosti informace o výskytu závady, poruchy nebo havárie. Zcela nově jsou ve vyhlášce upraveny obsahové náležitosti žádosti o povolení k předčasnému užívání stavby a obsahové náležitosti certifikátu autorizovaného inspektora přikládaného k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

V přílohách  jsou upraveny formuláře pro podávání některých žádostí, ohlášení, oznámení. Celkem se jedná o 15 formulářů. Ve formulářích byly provedeny  změny reagující na změny  stavebního zákona i jiných zákonů. Podle požadavků z aplikační praxe byly formuláře dále upraveny tak, aby byly pro podatele uživatelsky příznivější a pro stavební úřad přehlednější.

Návrh vyhlášky byl projednáván v pracovních komisích Legislativní rady vlády a následně odeslán ke zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Dne 20.dubna 2018 byla vyhláška zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 66/2018 s účinností dnem vyhlášení, tj. dne 20.4.2018.

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje znění vyhlášky včetně jednotlivých formulářů.

Kontakty

Bc. Tomasz Samiec
vedoucí odboru stavebního řádu
Ivana Pinková
asistent, ekonom