Odbor právní

Adresa:
Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Náměstí J. Gagarina 4, 710 00 Ostrava
Telefon:
599410400

Řeší:

Odbor právní zajišťuje a zabezpečuje právní, poradenské a konzultační činnosti pro starostu městského obvodu, pro všechny odbory úřadu, s výjimkou odboru vnitřních věcí a pro útvar interního auditu. Zpracovává právní stanoviska, podílí se na přípravě interních právních aktů, zajišťuje tvorbu, kontrolu a připomínkování smluvní dokumentace, poskytuje právní službu při uzavírání závazkových a jiných smluvních vztahů, při řešení stížností, podnětů a petic občanů, v řízeních o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupuje městský obvod Slezské Ostrava v soudních i mimosoudních sporech, vymáhá pohledávky, které mu byly předány jinými odbory městského obvodu, zejména pohledávky na nájemném a úhradách za služby spojené s užíváním bytů. Zajišťuje výkon správních rozhodnutí a vymáhání pohledávek vzniklých na úseku přenesené působnosti v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Projednává přestupky v rozsahu svěřeném městskému obvodu statutem s výjimkou přestupků, které projednává odbor vnitřních věcí.

Kontroluje a předkládá k projednání materiály pro Radu městského obvodu Slezská Ostrava a Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava. Účastní se zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, poskytuje právní poradenství pro jeho členy.

Oddělení veřejných zakázek administruje průběh zadání, vyhodnocení a ukončení zadávacího řízení veřejných zakázek městského obvodu Slezská Ostrava v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Připravuje materiály ke schválení zadání a výsledku zadávacího řízení v orgánech městského obvodu Slezská Ostrava, zajišťuje administrativní činnosti a metodickou podporu při zadávání veřejných zakázek pro všechny odbory úřadu.Činnost odboru podle organizačního řádu

Kontakty

JUDr. Jana Pastrňáková
vedoucí odboru právního
Martin Malíček
referent agendy rozpočtu a financování, asistent
Mgr. Filip Mrázek
vedoucí oddělení veřejných zakázek, právník