Radnice

Shromažďování občanů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Shromažďování občanů

 2. Základní informace k životní situaci

  Shromažďovací právo je jedním ze základních práv a svobod. Výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společenských záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění se považují též průvody, slouží-li výše uvedenému účelu. Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti.

  Shromáždění lze konat, bylo-li řádně oznámeno oprávněnou osobou a nebylo-li příslušným úřadem vyvěšeno na úřední desce tohoto úřadu písemné vyhotovení o zákazu konání shromáždění.

  Rozhodnutí o zákazu musí být vyvěšeno do 3 dnů od okamžiku přijetí platného oznámení.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Shromáždění může svolat občan starší 18 let nebo právnická osoba (osoba, která ji v této věci zastupuje) se sídlem na území České republiky, nebo skupina osob.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Oznámení o shromáždění se podává písemně nebo osobně.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
  • Úřad městského obvodu, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat (nepřesahuje-li místo konání shromáždění území městského obvodu).
  • Magistrát města Ostravy – odbor vnitřních věcí, přesahuje-li místo konání shromáždění územní obvod úřadu městského obvodu.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Odbor vnitřních věcí
  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
  Těšínská 35
  710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
  Úřední hodiny:
  pondělí a středa     8:00–11:30     12:30–17:00

  Mgr. Karin Třaskošová
  referent agendy přestupků
  599410446 317 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Údaje o svolavateli: jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného pobytu, jde-li o cizince (dále jen „adresa místa pobytu“), a adresu pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu svolavatele, dále adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj; u právnické osoby její název a sídlo a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu, a rovněž adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo ji v této věci zastupuje. Jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele, je-li zastoupen nebo jde-li o skupinu osob.

  Účel shromáždění, den a místo jeho konání, doba zahájení, předpokládaná doba ukončení (koná-li se na veřejném prostranství), předpokládaný počet účastníků shromáždění.

  Opatření, která svolavatel provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem (potřebný počet pořadatelů starších 18 let, způsob jejich označení).

  Jde-li o průvod, uvede se výchozí místo, cesta a místo ukončení, má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejné prostranství, přikládá se souhlas vlastníka, popř. uživatele pozemku.

  Svolavatel musí předložit pravdivé, úplné a přesné výše uvedené údaje. V opačném případě úřad svolavatele na vady oznámení neprodleně upozorní. Neodstraní-li svolavatel vady oznámení v úřadem stanovené lhůtě, úřad oznámení usnesením bez zbytečného odkladu odloží.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Svolavatel je povinen shromáždění písemně oznámit příslušnému úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem. Úřad může v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě. K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží. O zákazu shromáždění rozhodne úřad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů od oznámení, jež splňuje náležitosti požadované zákonem. O stanovení podmínek pro konání shromáždění rozhodne úřad do tří pracovních dnů, od okamžiku oznámení jiného shromáždění na daném místě, nebo kdy se dozvěděl o jiných okolnostech odůvodňujících stanovení podmínek konání shromáždění, nejpozději však dva dny před konáním kteréhokoliv z dotčených shromáždění. Tato rozhodnutí se doručí veřejnou vyhláškou. Rozhodnutí je doručeno vyvěšením.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Úřad může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek navrhnout svolavateli, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu. Úřad může svolavateli uložit, aby shromáždění konané ve večerních hodinách bylo ukončeno tak, aby nedošlo k nepřiměřenému rušení nočního klidu. Úřad, jemuž bylo shromáždění oznámeno, je zakáže, jestliže by oznámený účel shromáždění směřoval k výzvě

  • popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, 
  • dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti, jinak porušovat Ústavu a zákony.

  Úřad shromáždění zakáže též tehdy, jestliže:

  • se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví,
  • se na stejném místě a ve stejnou dobu má podle dříve doručeného oznámení konat jiné shromáždění a mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby nebo místa jeho konání a stanovení podmínek by bylo zjevně neúčelné.

  Úřad může shromáždění zakázat, má-li být konáno v místě, kde by nutné omezení dopravy a zásobování bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva, lze-li bez nepřiměřených obtíží konat shromáždění jinde, aniž by se tím zmařil oznámený účel shromáždění.

  Úřad může shromáždění rozpustit,

  • koná-li se zakázané shromáždění,
  • koná-li se shromáždění, aniž bylo oznámeno a nastaly okolnosti, které odůvodňují jeho zákaz nebo je zakázané ze zákona,
  • koná-li se shromáždění, které bylo oznámeno a nebylo zakázáno, jestliže se podstatně odchýlilo od oznámeného účelu tak, že v jeho průběhu nastaly okolnosti, které odůvodňují jeho zákaz nebo nastaly mimořádné okolnosti, které odůvodnily jeho zákaz,
  • lze-li se důvodně domnívat, že jeho účastníci při něm páchají trestné činy, pokud se účastníci neřídí rozhodnutím úřadu nebo nebyly splněny povinnosti účastníků a nápravu se nepodařilo zjednat.
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím v platném znění

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění může svolavatel podat do 15 dnů od jeho doručení žalobu ke krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který rozhodnutí vydal. Soud rozhodne do tří dnů od podání žaloby. Proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění podat žalobu do 15 dnů k témuž soudu.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Za přestupky proti právu shromažďovacímu lze uložit napomenutí nebo pokutu do 15 000 Kč, případně propadnutí věci. Dále viz § 14 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. Za správní delikty právnických osob se uloží pokuta do 30 000 Kč. Dále viz § 14a zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

 18. Popis byl naposledy aktualizován

  15.5.2017

 19. Datum konce platnosti popisu