Radnice

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

  a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností
  b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení   
  c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

  Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci c) ohlašovně prokázat.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  K podání návrhu o zrušení údaje o trvalém pobytu je oprávněn:

  Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde je  občan přihlášen k trvalému pobytu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Dle ustanovení § 12 odst. 1 písmena c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh oprávněné osoby, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo k jeho vymezené části, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu a občan tento objekt  nebo vymezenou část neužívá /obě podmínky musí být splněny současně/.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  K zahájení správního řízení je třeba předložit návrh o zrušení trvalého pobytu a doklady dosvědčující uvedené skutečnosti (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, rozsudek soudu aj.). Je-li žadatel právnickou osobou (např. bytové družstvo), dokládá rovněž výpis z obchodního rejstříku. Doklady jsou předkládány v originále nebo v úředně ověřených kopiích.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Podáním návrhu u příslušného obecního úřadu. Příslušnost obecního úřadu se řídí místem trvalého pobytu občana, jemuž se ruší trvalý pobyt.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  U Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava,  odboru vnitřních věcí, ohlašovna, v úředních hodinách:

  Pondělí a středa:8.00 – 11.30 hodin , 12.30–17.00 hodin
  čtvrtek: 8.00 – 11.30 hodin , 12.30-14.30 hodin

   

  Pavlína Volná
  referent agendy ohlašovny a matriky
  599410078 3 / Slezská Ostrava, Těšinská 35
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K návrhu o zrušení údaje místa trvalého pobytu je potřeba doložit doklady osvědčující, že:

  • žadatel je oprávněn k podání žádosti, t.j. jestliže je vlastníkem domu nebo bytu (výpis z katastru nemovitostí, kupní nebo darovací smlouva s doložkou právní moci vkladu do katastru nemovitostí) nebo, jestliže je oprávněn užívat byt (nájemní smlouva), jestliže je nájem bytu na dobu určitou, která již uplynula, rovněž doklad o prodloužení nájmu (např. dodatek ke smlouvě, potvrzení o pokračování nájmu)
  • odpůrci zaniklo právo byt užívat (pravomocný rozsudek soudu o zrušení společného práva k nájmu bytu, dohoda bývalých manželů, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, přechod nájmu, prohlášení o opuštění domácnosti atd.),
  • odpůrce dům, byt nebo jejich vymezenou část neužívá (tuto skutečnost uvedou účastníci řízení do protokolu při ústním jednání, popřípadě ji mohou potvrdit svědkové).
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Možno využít tento vzor:  Žádost o zrušení údaje o místu TP

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za každou osobu uvedenou v návrhu je poplatek 100,-

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro  vyřízení žádosti  o zrušení údaje místa trvalého pobytu je správním řádem stanovena na 30 dnů, ve složitějších případech na 60 dnů, i tuto lhůtu  může nadřízený správní orgán podle potřeby prodloužit.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Občan, jemuž má být trvalý pobyt zrušen.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Hlavní zásadou správního řízení je spolupráce účastníka řízení se správním orgánem. 

  Účastník řízení:

  • doplní neúplné podání ihned po výzvě správního orgánu
  • dostaví se k ústnímu jednání
  • přebírá písemnosti mu adresované do vlastních rukou
  • uvede pravdivě všechny skutečnosti potřebné k objasnění věci
  • doloží potřebné doklady a nic nezatají
  • navrhne důkazy, svědky
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je odvolání. Proti rozhodnutí vydanému Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho  doručení k  Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, prostřednictvím Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, odboru vnitřních věcí, Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava - Slezská Ostrava

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Podle zákona  § 11 odst. 1 d) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, skončí platnost občanského průkazu nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

  Občan, jemuž byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu, je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů  po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (§ 14 odst. 1 d)  zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějšíchpředpisů.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  25.05.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno