Zastupitelstvo

Zastupitelstvo městského obvodu

Složení zastupitelstva

Termíny zasedání

Přehled materiálů a programy

Záznamy z jednání Zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva

Zápisy zastupitelstva

Jednací řád

Výbory zastupitelstva

Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy

Svaz měst a obcí České republiky - Vzdělaný zastupitel

Pravomoce zastupitelstva:

(1) Zastupitelstvu městského obvodu jsou vyhrazeny následující pravomoci na úseku samostatné působnosti uvedené v ustanovení § 84 zákona o obcích:


a)

 • schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
 • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
 • stanovit počet členů rady obce,
 • volit z  řad členů zastupitelstva  obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce,
 • určovat  funkce, pro  které budou  členové zastupitelstva  obce uvolněni,
 • zřizovat a  rušit výbory, volit  jejich předsedy a  další členy a odvolávat je z funkce,
 • volit starostu,  místostarosty a další členy  rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit  počet členů rady obce, jakož i počet  dlouhodobě  uvolněných  členů  tohoto  zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 • stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
 • stanovit  zásady  pro   poskytování  cestovních  náhrad  členům zastupitelstva obce,
 • rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou  členy zastupitelstva obce, za  výkon funkce členů výborů.

b)

 • zřizovat  a rušit  příspěvkové organizace  a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,

c)

 • udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,

d)

 • Zastupitelstvo  obce  si  může  vyhradit  další pravomoc v  samostatné  působnosti  obce  mimo pravomoce  vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2. zákona o obcích.
 • Zastupitelstvo  obce  rozhoduje o  zrušení usnesení  rady obce, jsou-li mu  předložena  k rozhodnutí podle § 105 odst. 1 zákona o obcích.

(2) Zastupitelstvu městského obvodu přísluší rozhodovat podle § 85 a 133 zákona o obcích výhradně o těchto majetkoprávních úkonech k majetku, jenž byl svěřen městskému obvodu, s výjimkou inženýrských sítí včetně přípojek k nim:


a)

 • prodej bytových domů včetně součástí a příslušenství bytových domů a  jimi  zastavěných  pozemků,  bytových  a nebytových jednotek a podílů k částem domů a pozemků a pozemků zastavěných bytovými domy cizích  vlastníků,  včetně  majetkoprávních  úkonů k zajištění pohledávek  vyplývajících  z  prodeje  tohoto  majetku,  vždy  po předchozím  souhlasu  rady města, pokud ta nerozhodne o postoupení žádosti   městského   obvodu   k   udělení   předchozího  souhlasu zastupitelstvu města, jinak je tento převod neplatný,

b)

 • prodej  nemovitého  majetku  svěřeného  městskému  obvodu  za cenu nejméně dle znaleckého posudku za podmínky, že o záměru prodeje rozhodne zastupitelstvo města, a pokud si zastupitelstvo města rozhodnutí o prodeji  tohoto  majetku  nevyhradí; zastupitelstvu městského obvodu nepřísluší rozhodovat o prodeji nemovitého majetku svěřeného  městskému  obvodu,  jestliže  o  záměru  prodeje tohoto majetku  rozhodlo zastupitelstvo města před nabytím účinnosti této obecně  závazné  vyhlášky. Toto ustanovení se nevztahuje k majetku uvedenému pod písm. a) tohoto odstavce,

c)

 • nabytí nemovitého majetku po předchozím souhlasu rady města,


d)

 • poskytnutí  věcného  movitého  daru  v  hodnotě  nad  20 tis. Kč a peněžitého daru v hodnotě  nad 20 tis. Kč fyzické nebo právnické osobě  v  jednom  kalendářním roce  a do úhrnné výše 5 % vlastních příjmů  schváleného  rozpočtu, nejvýše však 3 mil. Kč za příslušný rozpočtový rok,


e)

 • poskytování  dotací  občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým nebo fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy  a  sportu, sociálních služeb, požární ochrany, kultury,  vzdělávání a vědy,  zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí  do úhrnné výše 3 mil. Kč za příslušný rozpočtový rok a uzavření smlouvy o poskytnutí dotací,

f)

 • vzdání  se  práva  a  prominutí pohledávky vyšší než 20 tis. Kč do úhrnné výše 5 % vlastních   příjmů schváleného rozpočtu, max. 5 mil. Kč za příslušný rozpočtový rok,

g)

 • dohoda o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců nejvýše do 60 měsíců;  lhůta  60  měsíců se nevztahuje na smlouvy o převodu a nájmu bytů, bytových a nebytových  jednotek, bytových domů a jimi zastavěných  pozemků  a  půjček  a  úvěrů  poskytnutých  na opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových domů a bytů,

h)

 • poskytnutí  půjček  ze  sociálního fondu městského obvodu a půjček a úvěrů z fondů na opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových domů, bytů, bytových  jednotek,  půjček  na  překlenutí  tíživé  sociální situace  a  půjček  na  odstranění  škod  po  živelných  pohromách,

i)

 • o uzavření  zástavních  smluv,  jimiž se zřizuje  zástavní právo k nemovitostem  ve  vlastnictví  jiných  osob   za  účelem  zajištění pohledávek  statutárního  města  Ostravy  vůči zástavním  dlužníkům vzniklých ze smluv, jimiž byly poskytnuty půjčky nebo úvěry z fondu na  opravy,  rekonstrukci  a  modernizaci  bytových  domů  a  bytů, uzavřených  mezi  statutárním  městem  Ostrava  a těmito zástavními dlužníky  v případech, kdy o uzavření smluv, jimiž  byly poskytnuty výše zmíněné  půjčky  nebo  úvěry,  rozhodl  příslušný  orgán téhož městského  obvodu, u něhož  je  rozhodováno  o uzavření  zástavních smluv.

(3) Zastupitelstvo městského obvodu rozhoduje o záměru prodeje v případech uvedených v čl. 6 odst. 3 písm. a) statutu a vydává stanovisko k záměru města prodat nemovitý majetek svěřený městskému obvodu.

(4)  Zastupitelstvu městského obvodu dále přísluší:

a)

 • navrhovat  zastupitelstvu  města změny katastrálních území uvnitř města  a  hranic městského obvodu za podmínky předchozího souhlasu zastupitelstva dotčeného městského obvodu,

b)

 • navrhovat  zastupitelstvu  města  názvy  ulic a dalších veřejných prostranství,

c)

 • rozhodovat  v  rozsahu  oprávnění  vyhrazených zákonem o obcích a statutem  pouze  o  těch závazkových vztazích, do nichž je městský obvod  oprávněn  vstupovat  a z nichž vyplývající závazky je podle statutu oprávněn financovat.


(5)  Zastupitelstvo   městského   obvodu   zřizuje  výbory  jako  své iniciativní a kontrolní orgány.

(6)  Zastupitelstvu  městského  obvodu  není  svěřen  výkon  přenesené působnosti.