Seznam nejdůležitějších předpisů

Seznam nejdůležitějších předpisů

Aplikace Ministerstva vnitra - Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

1949

 • Zákon č. 194/1949 Sb., - o nabývání a pozbývání československého státního občanství, ve znění pozdějších předpisů

1960


1985


1987


1988

 • Zákon č. 44/1988 Sb., - o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

1990


1991


1992


1993


1994

 • Zákon č. 111/1994 Sb., - o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 152/1994 Sb., - o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1994 Sb., - o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

1995


1997

 • Zákon č. 13/1997 Sb., - o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 151/1997 Sb., - o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů

1998

 • Zákon č. 82/1998 Sb., - o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb. , o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 123/1998 Sb., - o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 148/1998 Sb., - o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

1999

 • Zákon č. 106/1999 Sb., - o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 166/1999 Sb., - o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 222/1999 Sb., - o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 306/1999 Sb., - o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 326/1999 Sb., - o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 328/1999 Sb., - o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 329/1999 Sb., - o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 349/1999 Sb., - o Veřejném ochránci práv
 • Zákon č. 359/1999 Sb., - o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

2000

 • Zákon č. 128/2000 Sb., - o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 129/2000 Sb., - o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 130/2000 Sb., - o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 Sb., - o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., - o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 219/2000 Sb., - o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., - o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., - o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 245/2000 Sb., - o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., - o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., - o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 301/2000 Sb., - o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 361/2000 Sb., - o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., - o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2001

 • Zákon č. 100/2001 Sb., - o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 117/2001 Sb., - o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 164/2001 Sb., - o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2001 Sb., - o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 256/2001 Sb., - o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 273/2001 Sb., - o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 274/2001 Sb., - o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., - o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 352/2001 Sb., - o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 449/2001 Sb., - o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 491/2001 Sb., - o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2002

 • Zákon č. 76/2002 Sb., - o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 119/2002 Sb., - o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 139/2002 Sb., - o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 150/2002 Sb., - soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 290/2002 Sb., - o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 312/2002 Sb., - o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 314/2002 Sb., - o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 323/2002 Sb., Ministerstva financí o rozpočtové skladbě
 • Vyhláška č. 512/2002 Sb., - o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

2003


2004

 • Zákon č. 22/2004 Sb., - o místním referendu a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99/2004 Sb., - o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty                                 
 • Zákon č. 326/2004 Sb., - o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., - kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 420/2004 Sb., - o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č 435/2004 Sb., - o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., - o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., - správní řád
 • Zákon č. 561/2004 Sb., - o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 585/2004 Sb., - o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., - o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

2005

 • Zákon č. 127/2005 Sb., - o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2005 Sb., - o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 412/2005 Sb., - o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

2006

 • Zákon č. 21/2006 Sb., - o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., - o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 110/2006 Sb., - o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 111/2006 Sb., - o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 115/2006 Sb., - o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 132/2006 Sb., - o kronikách obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 159/2006 Sb., - o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 182/2006 Sb., - o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., - stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 184/2006 Sb., - o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 187/2006 Sb., - o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 262/2006 Sb., - zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 309/2006 Sb., - kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 312/2006 Sb., - o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., - kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
 • Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., - o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

2007


2008

 • Zákon č. 300/2008 Sb., - o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

2009


2010


2011

 • Vyhláška č.24/2011 Sb., - Vyhláška a plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.
 • Zákon č.73/2011 Sb., - o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů.
 • Vyhláška č.98/2011 Sb., - Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod.
 • Zákon č.186/2011 Sb., - Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č.359/2011 Sb., - Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
 • Vyhláška č.400/2011 Sb., - Vyhláška, kterou se provází zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
 • Zákon č.418/2011 Sb., - Zákon o trestní odpovědnosti právních osob a řízení proti nim
 • Zákon č.420/2011 Sb., - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
 • Zákon č. 456/2011 Sb., - Zákon o Finanční správě České Republiky
 • Zákon č.457/2011 Sb., - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
 • Zákon č.458/2011 Sb., - Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

2012


2013


2014

 • Vyhláška č. 5/2014 Sb., - Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, rozpočtu státních územních celků, rozpočtu dobrovolných svazků obcí a rozpočtu Regionálních rad regionů soudržnosti
 • Nařízení vlády č. 41/2014 Sb., - o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou
 • Zákon č. 64/2014 Sb., - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
 • Vyhláška č. 69/2014 Sb., - o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
 • Věštník vlády pro orgány krajů a orgány obcí- Sdělení ministerstva vnitra - Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se čínnosti orgánů krajů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2013
 • Rozhodnutí prezidenta republiky č. 112/2014 Sb., - o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
 • Zákon č. 181/2014 Sb., - Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů
 • Vyhláška č. 191/2014 Sb., - Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státní občanství České republiky
 • Zákon č. 247/2014 Sb., - Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 259/2014 Sb., - Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 298/2014 Sb., - Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
 • Vyhláška č. 312/2014 Sb., - Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
 • Vyhláška č. 321/2014 Sb., - Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

2015


2016


2017

2018


2019

 • Zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
 • Vyhláška č. 85/2019 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
 • Vyhláška č. 86/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů  
 • Nařízení vlády č. 184/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem
 • Vyhláška č. 197/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
 • Vyhláška č. 200/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • Zákon č. 205/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 2018/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy  a o soudnictví ve věcech mládeže
 • Zákon č. 207/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 227/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

 • Zákon č. 228/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

 • Zákon č. 230/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

 • Zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

 • Zákon č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

 • Zákon č. 279/2019 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy

 • Vyhláška č. 280/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

 • Vyhláška č. 281/2019 Sb., kterou se mění vyhláška MV č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

 • Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců
 • Vyhláška č. 310/2019 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020

 • Zákon č. 312/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

 • Nařízení vlády č. 335/2019, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb.


2020

 • Nařízení vlády č. 16/2020 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů
 • Vyhláška č. 24/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů
 • Nařízení vlády č. 41/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády č. 62/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky , která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.
 • Zákon č. 113/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
 • Zákon č. 114/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
 • Zákon č. 118/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku české republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb.,  o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2020, o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
 • Zákon č. 162/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon č. 243/2020 Sb., zákon o pravomoci Policie České republiky  a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
 • Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov
 • Nařízení vlády č. 265/2020 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
 • Zákon č. 282/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 283/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
 • Zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 319/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
 • Zákon č. 323/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů
 • Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2020
 • Zákon č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 333/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Zákon č. 349/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020
 • Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje
 • Vyhláška č. 423/2020 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
 • Zákon č. 481/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Zákon č. 484/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů 

 • Zákon č. 501/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Nařízení vlády č. 517/2020 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

 • Zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech

 • Zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

 • Zákon č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Vyhláška č. 577/2020 S., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 587/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců EP, ve znění pozdějších předpisů

 • Nařízení vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců


2021

 • Nález Ústavního soudu č. 7/2021 sp.zn. Pl. ÚS 24/19 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst.1 věty třetí z.č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 263/2019 Sb., § 47 odst. 1 věty třetí z.č. 129/2000 Sb., o krajích., ve znění zákona č. 263/2019 Sb. a § 53 odst. 1 věty třetí z.č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze., ve znění zákona č. 263/2019 Sb.
 • Nařízení vlády č. 25/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem
 • Zákon č. 35/2021 Sb., zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
 • Zákon č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
 • Vyhláška č. 45/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 51/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění z.č. 183/2017 Sb.
 • Vyhláška č. 125/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 142/2021 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle z.č.118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 155/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 38/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 157/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 490/2020, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 161/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Zákon č. 189/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 192/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
 • Zákon č. 221/2021 Sb., o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)
 • Vyhláška č. 244/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 248/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
 • Vyhláška č. 264/2021 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů,

 • Vyhláška č. 265/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 109/2021,

 • Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech,

 • Zákon č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech,

 • Vyhláška č. 271/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005, Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním zdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů,

 • Vyhláška č. 272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v znění pozdějších předpisů,

 • Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • Zákon č. 274/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Vyhláška č. 275/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací, zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy,
 • Vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
 • Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
 • Zákon č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

 • Zákon č. 296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů,

 • Nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů,

 • Nařízení vlády č. 322/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 327/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 111/20006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb.,

 • Zákon č. 328/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 329/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

 • Vyhláška č. 335/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmu,

 • Vyhláška č. 336/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů,

 • Nález Ústavního soudu č. 344/2021 Sb., ze dne 24. srpna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 40/17 ve věci návrhu na zrušení § 33 odst. 9 a § 33 d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 363/2021 Sb., který se měn zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

 • Zákon č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů,

 • Zákon č. 365/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 366/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 387/2001 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů /zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

 • Vyhláška č. 375/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad,

 • Vyhláška č. 376/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům,

 • Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků,

 • Nařízení vlády č. 391/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,

 • Vyhláška č. 393/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů,

 • Vyhláška č. 409/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 415/2016 Sb.,

 • Vyhláška č. 411/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,

 • Vyhláška č. 412/212021 Sb., o rozpočtové skladbě,

 • Zákon č. 413/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 414/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 416/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 417/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

 • Zákon č. 418/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

 • Nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva,

 • Nařízení vlády č. 475/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

 • Vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad,

 • Vyhláška č. 514/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu , termínech a rozsahu údajů předpokládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů,

 • Vyhláška č. 515/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • Nařízení vlády č. 531/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 420/2021Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů


2022

 • Nález Ústavního soudu č. 14/2022 ze dne 7.12.2021 sp.zn. Pl. ÚS 1/20 ve věcinávrhu na zrušení části zákona č. 117/1995 Sb, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 17/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 34/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 49/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích , ve znění pozdějších předpisů,
 • Nařízení vlády č. 73/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost,
 • Vyhláška č. 78/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
 • Zákon č. 89/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č. 270/2021 Sb.,
 • Zákon č. 92/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 116/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.,
 • Vyhláška č. 153/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 154/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 160/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech  a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 178/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích  a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů,
 • Zákon č. 180/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů,
 • Vyhláška č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 245/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů,
 • Vyhláška č. 249/2022 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů,
 • Nález Ústavního soudu č. 254/2022 ze dne 28.6.2022 sp.zn. Pl. ÚS 104/20 ve věci návrhu na zrušení § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řeššení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • Nařízení vlády č. 256/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživupozůstalých podle pracovněprávních předpisů,
 • Nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., oplatových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 268/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 269/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů,
 • Nařízení vlády č. 276/2022 Sb., o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
 • Vyhláška č. 305/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 331/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 337/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 344/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022,
 • Vyhláška č. 346/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
 • Vyhláška č. 389/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, a vyhláška č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu,
 • Vyhláška č. 410/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, ve znění vyhlášky č. 503/2021 Sb.,
 • Zákon č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023,
 • Nařízení vlády č. 415/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 445/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb.,o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství,
 • Zákon č. 449/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky a rok 2023,
 • Vyhláška č. 461/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů,
 • Nařízení vlády č. 464/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023

2023

 • Vyhláška č. 13/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 14/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání
 • Zákon č. 49/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Vyhláška č. 85/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
 • Vyhláška č. 96/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 105/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 127/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů, ve znění vyhlášky č. 6/2022 Sb.
 • Zákon č. 150/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 220/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Zákon č. 151/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon č. 152/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
 • Vyhláška č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikací
 • Vyhláška č. 154/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 155/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu č. 160/2023 Sb., ze dne 9. května 2023 sp.zn. Pl. ÚS 22/22 ve věci návrhu za zrušení některých ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č.318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 174/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů
 • Vyhláška č. 175/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
 • Zákon č. 181/2023 Sb., o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů
 • Zákon č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů
 • Zákon č. 184/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Vyhláška č. 191/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, ve znění vyhlášky č. 85/2023 Sb.,
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 192/2023 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
 • Zákon č. 202/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Nařízení vlády č. 209/2023 Sb., o započatých nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše
 • Zákon č. 224/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 232/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
 • Vyhláška č. 237/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů