Slezská Ostrava tvoří strategický plán do roku 2029

7/3 2022

Městský obvod Slezská Ostrava připravuje nový strategický dokument s názvem „Strategický plán udržitelného rozvoje městského obvodu Slezská Ostrava na období 2022 – 2029“. Strategický plán by měl shrnovat vize, cíle a priority, kudy a kam by se měl městský obvod ubírat v následujících letech.

Slezská Ostrava tvoří strategický plán do roku 2029

Tvorba takového dokumentu je velmi náročná, proto městský obvod oslovil ke spolupráci Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, aby byla nápomocná se zpracováním dokumentu.

Strategický plán bude zpracován pod značkou fajnOVA Slezská. Jedná se zejména o spolupráci v oblasti strategického plánování se statutárním městem Ostrava, kdy nám zástupci města poskytují odborné rady při celém procesu tvorby strategického plánu.

Vzhledem ke stále trvající pandemii COVID_19 a zaváděním různých protiepidemických opatření je získávání zejména podnětů ze strany široké veřejnosti velmi problematické. Ovšem i přes to se budeme snažit vytvořit strategický plán tak, aby se jednalo o smysluplný dokument, se kterým bude možné aktivně pracovat po celou dobu jeho platnosti. Náměty a podněty ze strany široké veřejnosti žijící na území městského obvodu jsou pro nás velmi cenné a vše bude sloužit jako podklad pro finální podobu dokumentu.

Zástupci VŠB – TU Ostrava provedli interview s vybranými respondenty, kteří na území městského obvodu žijí, pracují nebo podnikají. Otázky se týkaly zejména charakteristiky městského obvodu Slezská Ostrava, na co by se měl městský obvod soustředit, kam by se měl ubírat, co by měl zlepšit apod.

Na zpracování dokumentu spolupracují i vytvořené čtyři pracovní skupiny zaměřené na dané oblasti života (kultura, sport, vzdělání, životní prostředí, veřejná správa, podnikání, doprava apod.), byly vytvořeny ze zástupců vedení městského obvodu, z řad zaměstnanců Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava i z řad občanů žijících či pracujících na území Slezské Ostravy. Pracovní skupiny poskytly cenné náměty či připomínky zejména ve formě vyplněných dotazníků.

V současné době je zpracována analytická část strategického plánu. Analytická část se bude projednávat jak s odbornou veřejností, tak samozřejmě s občany. Výstupy budou zpracovány a budou sloužit jako podklad pro návrhovou část celého dokumentu, kde budou uvedeny zejména tzv. vlajkové projekty, které by měly zajistit rozvoj městského obvodu.

Při zpracování analytické části se kromě podnětů z jednání s vedením městského obvodu a se zástupci laické veřejnosti vycházelo i z dalších dat, která jsou k dispozici. Zejména byly zapracovány výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo na území městského obvodu v roce 2019 a kterého se účastnilo více jak 1600 občanů. Rovněž budou zpracovány i podněty od občanů v rámci veřejných setkání, které pravidelně organizuje vedení městského obvodu. Na veřejných setkáních se projednávají investiční záměry, které mají přímou souvislost s tzv. vlajkovými projekty uvedenými ve strategickém plánu. O dalším postupu přípravy strategického plánu budeme nadále informovat na webových stránkách městského obvodu i ve zpravodaji Slezskoostravské noviny.