Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

vydaný v souladu s ust. § 3 odst. 2  nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, které definuje, že sazby v sazebníku jsou stanoveny na základě aktuálních nákladů a odhadu jejich vývoje v příslušném účetním období podle platných účetních zásad. Sazebník vydává povinný subjekt pro účetní období roku 2019.

1) Cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, včetně počítačového tisku:

černobílá formát A4 jednostranná 2,- Kč
oboustranná 3,- Kč
formát A3 jednostranná 3,- Kč
oboustranná 4,- Kč

2) Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči dat:

za 1 kus CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 10,- Kč
za 1 kus DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 15,- Kč

3) Cena za poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou:

dle platného ceníku poštovních služeb

4) Výše úhrady za zpracování a vyhledávání informace jedním pracovníkem, přesáhne-li tato doba 1 hodinu:

za každou započatou hodinu303,- Kč
  • v případě vyhledávání informací více pracovníky je výše úhrady dána součtem částek připadajících na každého pracovníka

5) Není-li výše licenční odměny za oprávnění užít informaci určena zvláštním právním předpisem, určí se její výše podle předchozích odstavců tohoto sazebníku.

Tento sazebník byl schválen Radou městského obvodu Slezská Ostrava dne 5. 2. 2020 usnesením číslo 1614/RMOb-Sle/1822/31, s účinností od 5. 2. 2020.