Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava

Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava může ze svého rozpočtu poskytovat dotace fyzickým a právnickým osobám.

Problematiku veřejnoprávních dotací upravuje zejména:

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 85 písm. c, § 102 odst. 3)

Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a dodatků (čl. 7 odst. 3 písm. e) první a třetí odrážka, a dále čl. 7 odst. 9 písm. r)

Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtech územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů (§ 10a a násl.)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (§ 159 a násl.)

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava na svém zasedání konaném dne 20.9.2018, rozhodlo pod číslem usnesení 0587/ZMOb-Sle/1418/22 zrušit Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava, schválené Zastupitelstvem městského obvodu Slezská Ostrava dne 5.11.2015 pod č. usnesení 0143/ZMOb-Sle/1418/7, včetně souvisejících příloh, a dále schválilo dokument „Informace pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava”, který obsahuje základní informace a pravidla pro poskytování individuálních dotací na základě žádostí podávaných dle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., s účinností pro žádosti o poskytnutí dotace podané od 1.10.2018.

Přílohy: