Jednací řád výborů zastupitelstva

Jednací řád výborů

Jednací řád výborů zastupitelstva

Slezská Ostrava, duben 2015

Jednací řád výborů titulní list

Jednací řád výborů

Obsah:

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád výborů zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava (dále jen "výbory") upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení se a hlasování výborů a způsob práce s přijatými usneseními.

Článek 2

Postavení výboru

 1. Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava zřizuje výbory v souladu s ustanoveními § 117 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění - dále jen "zákon o obcích".
 2. Výbor je iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva městského obvodu.
 3. Náplň činnosti finančního výboru a kontrolního výboru stanoví § 119 zákona o obcích. Ostatním výborům stanoví náplň činnosti a úkoly zastupitelstvo městského obvodu.
 4. Výbory jsou ze své činnosti odpovědny zastupitelstvu městského obvodu.
 5. Výbor se skládá z předsedy a dalších členů, které volí a odvolává zastupitelstvo městského obvodu. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva městského obvodu. Výbor si z řad svých členů může zvolit místopředsedu (místopředsedy).
 6. Počet členů výboru stanoví zastupitelstvo městského obvodu podle potřeby příslušné oblasti, ve které vyvíjí svoji činnost. Počet členů výboru je vždy lichý.
 7. Členové výboru jsou vybaveni průkazy člena výboru zastupitelstva městského obvodu a při výkonu své funkce jsou oprávněni v rozsahu svěřených úkolů jednat za výbor.

Článek 3

Jednání výboru

 1. Výbor se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc.
 2. Výbor svolává předseda výboru a určuje místo, čas a pořad jednání výboru.
 3. Výbor jedná zpravidla na základě písemných podkladů, které předkládají členové výboru, příp. vedoucí odborů úřadu městského obvodu.
 4. Nemůže-li se člen výjimečně zúčastnit jednání výboru, oznámí předem předsedovi výboru důvody své nepřítomnosti, příp. své stanovisko k projednávané záležitosti. Toto stanovisko však nenahrazuje hlasování a jiný člen výboru nemůže za nepřítomného člena výboru hlasovat.
 5. Jednání výboru je neveřejné.
 6. Jednání výboru se zúčastňují jeho členové. Jejich členství je nezastupitelné. Výbor si může přizvat na jednání další odborníky, kteří se jednání výboru zúčastňují s hlasem poradním. O účasti přizvaných osob na jednání výboru rozhodují jeho členové hlasováním.
 7. Jednání výboru řídí jeho předseda. V jeho nepřítomnosti řídí výbor místopředseda, popř. i jiný člen výboru pověřený předsedou.
 8. O účasti na jednání výboru se pořídí prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého účastníka. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání výboru.
 9. O každém zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda výboru. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje jej předseda výboru.
 10. Zápis a usnesení z jednání obdrží všichni členové výboru. Nejpozději do 7 dnů po skončení jednání výboru musí být zápis předán odboru vnitřních věcí úřadu městského obvodu.

Článek 4

Usnesení výboru a hlasování

 1. Výbor je způsobilý se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 2. Usnesení výboru je platné, pokud s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech jeho členů.
 3. Usnesení, stanoviska a závěry výboru vyžádané k materiálům zastupitelstva městského obvodu se uvádějí jako příloha materiálu.
 4. Usnesení, stanoviska, závěry nebo náměty výboru vzniklé z jeho vlastní iniciativy jsou předkládány zastupitelstvu městského obvodu jako samostatné materiály k projednání. Takovýto materiál, zpracovaný ve spolupráci s příslušným odborem, předkládá předseda výboru.

Článek 5

Jiná ustanovení

 1. Výbory předkládají 1x za půl roku zastupitelstvu městského obvodu písemnou zprávu o své činnosti.
 2. V zájmu úspěšného plnění společných úkolů výbory vzájemně spolupracují, popř. koordinují svou činnost ve věcech společných pro více oblastí. Vyžaduje-li to zájem věci, mohou výbory jednat společně a podávat zastupitelstvu městského obvodu společné zprávy, návrhy, stanoviska apod.
 3. Výbory mohou k projednání úkolů konat podle potřeby společné schůze s příslušným výborem zastupitelstva města. O svolání takové schůze rozhoduje předseda výboru, po dohodě s předsedou výboru zastupitelstva města.
 4. Organizačně-technické a administrativní práce, související s činností výboru zabezpečují odbory úřadu, jimž byly tyto úkoly svěřeny k zajišťování Organizačním řádem ÚMOb Slezská Ostrava. Vedoucí příslušného odboru určí zaměstnance pro zajišťování organizačně-technických a administrativních záležitostí činnosti výboru.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se jednací řád výborů Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, schválený Zastupitelstvem městského obvodu Slezská Ostrava dne 6. 2. 2003 usnesením čís. 17/M .
 2. Jednací řád výborů Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava schválilo Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava dne 23.4.2015 usnesením čís. 0062/ZMOb-Sle/1418/4.