Dotace z rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dotace z rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava

 2. Základní informace k životní situaci

  Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava poskytuje z rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava dotace zejména spolkům, humanitárním organizacím a jiným právnickým nebo fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Právnické i fyzické osoby

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti o poskytnutí dotace.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městské obvodu Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 5, Slezská Ostrava, odbor financí a rozpočtu

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městské obvodu Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 5, Slezská Ostrava, odbor financí a rozpočtu

  kancelář číslo 406 /třetí patro budovy/,
  pondělí, středa od 8,00 hod do 17,00 hod,

  Martina Hrubá

  referent agendy pohledávek

  599410015

  406 / Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Vyplněnou žádost o poskytnutí dotace včetně všech požadovaných dokumentů uvedených v žádosti

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o poskytnutí dotace v záložce „Formuláře“.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatku

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O poskytnutí dotace rozhoduje vždy u žádosti o dotaci ve výši nad 50.000,- Kč zastupitelstvo městského obvodu, u ostatních dotací rada městského obvodu.

  Přípravu a průběh rozhodování o poskytnutí dotací dle podaných žádostí zajišťuje odbor financí a rozpočtu Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava. Žádosti jsou vyřizovány průběžně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou další účastníci

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou požadovány další činnosti

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost o poskytnutí úvěru nelze vyřídit elektronickou poštou.

  Pro získání informací využijte adresu: mhruba@slezska.cz

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtech územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
  • Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, o publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013, pod L 352/1.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Na poskytnutí dotace není právní nárok.

  Proti sdělení o tom, že žádosti nebylo vyhověno, nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu správního řádu, a to právě s ohledem na skutečnost, že nejde o rozhodnutí ve smyslu § 67 správního řádu.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  V případě nesprávného použití či nesprávného vyúčtování dotace je proti příjemci postupováno podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 22.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  06.02.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno