Nájem hrobových míst

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

1.uzavření   nové  smlouvy o nájmu nového hrobového místa

2.prodloužení smlouvy o nájmu stávajícího hrobového místa před uplynutím sjednané doby nájmu

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Nájem hrobových míst

 2. Základní informace k životní situaci

  V souladu se zákonem č. 256/2001Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění,  sjednat nový nájem k novému hrobovému místu nebo obnovit nájem ke stávajícímu  hrobovému místu před uplynutím sjednané doby nájmu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Novou nájemní smlouvu k novému hrobovému místu může uzavřít každá právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům.

  Následnou smlouvu o nájmu hrobového místa může uzavřít:

  • současný nájemce
  • osoba pověřená plnou mocí nájemce
  • oprávněná osoba v souladu s ustanoveními zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Dostavit se do kanceláře oddělení  hřbitovní správy, odboru dopravy a životního prostředí (v budově u hlavního vstupu do ústředního hřbitova na ul. Těšínská č. 105), případně si domluvit schůzku.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Informováním se osobně v kanceláři oddělení  hřbitovní správy nebo telefonicky na tel. č. 599 410 232 (233).

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení hřbitovní správy, Těšínská 105, Slezská Ostrava, 710 00. Kancelář se nachází v budově u hlavního vstupu do ústředního hřbitova.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • doklad k prokázání totožnosti
  • plnou moc v případě zastupování nájemce
  • v případě úmrtí nájemce např. tyto doklady – rozhodnutí soudu, darovací smlouva, kupní smlouva, smlouva o dílo, čestné prohlášení oprávněné osoby
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář není stanoven.  Smlouvu o nájmu hrobového místa vystaví příslušný referent.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Úhrada užívacího práva k hrobovému místu se řídí platným „Ceníkem za poskytování služeb na úseku hřbitovnictví v městském obvodu Slezská Ostrava“. Úhrada se provádí v hotovosti, bezhotovostně, ve výjimečných případech a po předchozí dohodě lze provést úhradu převodem z účtu nebo složenkou.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Vyřízení  smlouvy o nájmu hrobového místa v kanceláři oddělení hřbitovní správy je provedeno neprodleně, při platbě na účet do 30 dnů.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Podepsání  nájemní smlouvy.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Neuplatňuje se.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  27.02.2020

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno