Povolování kácení stromů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Povolování kácení stromů

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolování kácení stromů

 2. Základní informace k životní situaci

  Povolování kácení dřevin upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

  Samotný proces povolování kácení stromů je řešen ve správním řízení s příslušným orgánem ochrany přírody, v jehož správním obvodu se nacházejí předmětné dřeviny.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  1. vlastník(ci) pozemku – v případě více spoluvlastníků žádost podávají všichni současně   nebo

  2.nájemce(ci) pozemku se souhlasem vlastníka – v případě více nájemců žádost podávají všichni současně a doloží kopií nájemní smlouvy nebo

  3. jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém se dřeviny rostoucí mimo les, nacházejí.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona], náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 zákona) nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nevyžaduje u dřevin, splňují-li charakteristiku uvedenou ve Vyhlášce Ministerstva životního prostředí ČR č. 189/2013, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., tj. pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2, pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let jako plantáž dřevin a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří.

  1.Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem.

  2.Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin; v případě odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu.

  3 Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

  4 Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

  5.Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, náležitosti oznámení o kácení dřevin a období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí.

  6 Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Odstavce 1 až 5 a § 9 se použijí pro kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v řízeních podle věty první obdobně.

  Dle § 77 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb. Magistrát města Ostravy, odbor životního prostředí, ve svém správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma, přijímá oznámení o kácení dřevin a rozhoduje o pozastavení, omezení či zákazu kácení dřevin podle § 8 odst. 2 a 4 zákona č. 114/1992 Sb. Tyto situace nejsou v kompetenci Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Správní řízení o povolení kácení dřevin je zahájeno na základě podané písemné žádosti.

  Žádost musí obsahovat údaje o žadateli uvedené v ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a náležitosti dle § 4 vyhlášky MŽP  č. 189/2013 Sb., v platném znění, konkrétně:

  Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona) a žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin (§ 8 odst. 6 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

  a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

  b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku; to neplatí pro žádost o povolení kácení dřevin nebo o závazné stanovisko ke kácení dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění,

  c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,

  d) zdůvodnění žádosti.

  Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 2 a odst. 4 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

  a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

  b) doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li oznamovatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu podle § 8 odst. 4 zákona a s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků4), při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav5), v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení a při kácení dřevin na stavbě dráhy,

  c) specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,

  d) zdůvodnění oznámení,

  e) v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.

  Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 4 zákona), které bylo provedeno složkami integrovaného záchranného systému z rozhodnutí velitele zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích anebo při ochraně obyvatelstva, obsahuje označení místa, kde se dřeviny nacházely (katastrální území a číslo parcely nebo adresu) a jejich množství a druh, popřípadě rod.

  Je vhodné, aby žadatel do žádosti uvedl: telefonický kontakt pro následné dohodnutí místního šetření a operativnější urychlení vyřízení žádosti, dále datum narození a případné vzdání se práva na účasti při dokazování dle ust. § 51 odst. 2 správního řádu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor dopravy a životního prostředí, Těšínská 35, 710 16, Slezská Ostrava (pouze dřeviny rostoucí v katastrálních územích Slezská Ostrava, Antošovice, Koblov, Hrušov, Heřmanice, Muglinov, Kunčice n. Ostravicí a Kunčičky).

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Slezská Ostrava, odbor dopravy a životního prostředí, v budově na nám. J. Gagarina č. 4, 3. patro, kancelář č. 402.

  Ing. Pavel Dostál
  referent agendy ochrany přírody
  599410423 402 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
  Ing. Tereza Hrdličková
  referent agendy ochrany přírody
  599410432 417 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Viz bod 7.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatku.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  V ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Vlastník pozemku pokud není žadatelem, případně další dotčené osoby a občanská sdružení.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. při urychleném odstraňování nedostatků a vad na žádosti.

  Umožnění přístupu k dřevinám pro provedení jejich vyhodnocení z hlediska funkčního a estetického významu.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna úřadu městského obvodu.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  dle ust. § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, může účastník řízení podat proti vydanému rozhodnutí ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu města Ostravy, podáním učiněným u statutárního města Ostravy,  Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, odboru dopravy a životního prostředí.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  U fyzických osob mohou být sankce až 100 000,-- Kč (§ 87 zákona č. 114/1992 Sb.), u právnických osob nebo fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti mohou být sankce uloženy až do výše 2 000 000,-- Kč (§ 88 zákona č. 114/1992 Sb.), pokud zákon nestanoví jinak.

  Při nesplnění stanovených podmínek vyplývajících z rozhodnutí o povolení kácení dřevin (např. neprovedení uložené náhradní výsadby), je záležitost řešena Magistrátem města Ostravy, odborem ochrany životního prostředí, v jehož kompetenci je také udělování finančních postihů.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,

  vyhláška č. 189/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

 22. Související životní situace a návody, jak je řešit

  V případě zjištění havarijních stromů (bezprostředně ohrožující své okolí) kontaktovat vedoucího oddělení životního prostředí na tel. 599 410 084, případně integrované bezpečnostní centrum na lince 950 730311, či nouzovou linku 112

 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  15.10.2020

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace