Vydání rybářského lístku

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Vydání rybářského lístku

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání rybářského lístku

 2. Základní informace k životní situaci

  Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
  Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 1 roku, 3 let, 10 let a na dobu neurčitou ode dne jeho vydání.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  O vydání rybářského lístku může požádat občan České republiky nebo cizinec, pokud má zájem o lov ryb v rybářských revírech.

  Rybářské lístky pro občany s trvalým pobytem na území statutárního města Ostravy vydávají příslušné úřady městských obvodů dle místa trvalého pobytu žadatele.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  První rybářský lístek se vydává žadateli v případě, doloží-li své kvalifikační předpoklady tj. osvědčení o získané kvalifikaci (vydává zpravidla Český rybářský svaz). Kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

  Druhý a další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku.

  Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se:

  • odříve vydaným rybářským lístkem,
  • ojiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku,
  • oosvědčením o získané kvalifikaci, nebo
  • orybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

  Postup vyřízení:

  • Podání žádosti na místě a věcně příslušném úřadu.
  • Ověření údajů o žadateli.
  • Zaplacení správního poplatku (v hotovosti).
  • Vyhotovení rybářského lístku (zpravidla na počkání v úředních hodinách).

  Vydání rybářského lístku bude odepřeno osobám, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům,  nebo které se v posledních třech letech dopustily přestupku nebo trestného činu na úseku rybářství!

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.

  Občané s trvalým pobytem na území městského obvodu Slezská Ostrava písemné žádosti o vydání rybářského lístku podávají osobně v budově Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, odbor dopravy a životního prostředí, na nám. J. Gagarina č. 4, 3. patro, kancelář č. 422.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Žádost je nutné podat na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa vašeho trvalého pobytu. Cizinci podávají žádost tomu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu se zdržují.

  Rybářské lístky pro občany s trvalým pobytem na území statutárního města Ostravy vydávají příslušné úřady městských obvodů dle místa trvalého pobytu žadatele.

  Pro občany s trvalým pobytem v obcích Vratimov, Šenov, Stará Ves nad Ondřejnicí, Václavovice, Velká Polom, Horní Lhota, Dolní Lhota, Čavisov, Klímkovice, Vřesina, Zbyslavice a Olbramice vydává rybářské lístky Magistrát města Ostravy - odbor ochrany životního prostředí.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K žádosti je nutné přiložit doklad o získané kvalifikaci (záleží na typu žadatele a typu rybářského lístku, o který je žádáno - viz bod 6).

  Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz; cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad (např. rodný list, průkaz pojištěnce, studentský průkaz, apod.).

  K úhradě správního poplatku peněžní hotovost, platební kartu.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Rybářský lístek s dobou platnosti

  Částka

  30 dní

  200,--

  1 rok

  100,--

  1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství
  nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého
  povolání nebo funkce

  50,--

  3 roky

  200,--

  3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství
  nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého
  povolání nebo funkce

  100,--

  10 let

  500,--

  10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství

  nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého

  povolání nebo funkce

  250,--

  Na neurčito

  1000,--

  Na neurčito pro osoby mladší 15 let studující rybářství

  nebo osoby mladší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci

  svého povolání nebo funkce

  500,--

  Poplatky se hradí v hotovosti nebo bezhotovostně  u příslušného úřadu.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty jsou stanoveny správním řádem, zpravidla na počkání.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  10.03.2020

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno