Starosta pan Richard Vereš

Starosta Městského obvodu Slezská Ostrava
                     starosta                 599410003                                     20 / Slezská Ostrava, Těšinská 35

Starosta zejména:

  • je volebním orgánem podle zvláštních zákonů,
  • zřizuje zvláštní orgány pro výkon přenesené působnosti v případech stanovených zvláštními zákony, jmenuje a odvolává jejich členy,
  • plní úkoly stanovené § 16 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 21 odst. 1 až 3 a § 22 č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu pokynů primátora,
  • odpovídá za zavedení, organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly podle zvláštního zákona,
  • odpovídá za vyhotovení roční zprávy o výsledcích finančních kontrol orgánů samosprávy městského obvodu a její předložení v předepsaném rozsahu a v určeném termínu primátorovi.