Místní poplatek ze psů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Místní poplatek ze psů

 2. Základní informace k životní situaci

  Obecně závazná vyhláška č. 19/2019 o místním poplatku ze psů.

  Předmětem poplatku je držení psa, který je starší než 3 měsíce. Poplatníkem je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která je na území městského obvodu přihlášená, nebo tam má sídlo. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Poplatník, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a je na území městského obvodu přihlášená, nebo tam má sídlo a je způsobilá k právním úkonům, nebo její zákonný zástupce (s plnou mocí).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o  místních poplatcích a  obecně závazné vyhlášky č. 19/2019 osvobozena. Důvod osvobození musí držitel psa správci poplatku prokázat. Držitel psa je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození nebo změnu údajů uvedených v přiznání, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Zjištěný přeplatek na místním poplatku se vrací na žádost držitele, činí-li více než 100,-- Kč.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Za splnění ohlašovací povinnosti písemnou formou se považuje řádné vyplnění formuláře – Ohlášení k místnímu poplatku ze psů a jeho osobní  doručení správci poplatku. Držitel psa se dostaví v úřední dny ke správci místního poplatku ze psů do budovy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, nám. Jurije Gagarina č.5, kde nahlásí údaje potřebné k zaevidování místního poplatku ze psů.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor financí a rozpočtu, Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava..

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Občanský průkaz
  • Doklad o přiznání důchodu (důchodový výměr) v případě, že jste poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu.
  • Doklady prokazující nárok na osvobození od poplatku – dle OZV č.19/2019 (např. průkaz ZTP a ZTP/P, potvrzení uživatele honitby,   že jde o loveckého psa používaného v honitbě a potvrzení o zkoušce, osvědčení záchranářského psa, služebního psa , asistenčního psa , psa z útulku , atd.) – viz Obecně závazná vyhláška č.19/2019.
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  a) Sazby poplatků

  Druh poplatku

  Částka

  za psa chovaného v rodinném domě

  120,-- Kč

  za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě

  180,-- Kč

  za psa chovaného v bytovém domě

  1 500,-- Kč

  za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytovém domě

  2 250,-- Kč

  za psa, který je využíván při podnikatelské činnosti

  1 500,-- Kč

  za druhého a každého dalšího psa, který je využíván při podnikatelské činnosti

  2 250,-- Kč

  za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
   starobního, vdovského nebo vdoveckého, starobního a zároveň vdovského (vdoveckého) a invalidního a zároveň vdovského (vdoveckého) důchodu, anebo poživatel sirotčího důchodu

  200,-- Kč

  za druhého a každého dalšího psa u poživatelů důchodů viz bod výše

   za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

  200,- Kč

  za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem

  je osoba starší 65 let

  300,- Kč

  Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc, není-li dále uvedeno jinak. Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, ztráta, darování, prodej, změna držitele, aj.), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc, v němž došlo k zániku poplatkové povinnosti.

  b) Splatnost poplatku

  Poplatek se platí bez výzvy a bez vydání platebního výměru úřadu městského obvodu příslušného podle místa trvalého pobytu nebo sídla držitele psa. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem.

  Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1 000,-- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.

  Vznikne-li poplatková povinnost po 1. 3. příslušného kalendářního roku a výše poplatkové povinnosti se rovná nebo je nižší než 1 000,-- Kč, poplatek je splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1 000,-- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách, kdy první splátka je splatná do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti a druhá splátka je splatná nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku za předpokladu,     že toto datum splatnosti je vzhledem k datu vzniku poplatkové povinnosti možno dodržet. V ostatních případech je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

  c) Způsob úhrady poplatku

  • V hotovosti na pokladně úřadu městského obvodu – přízemí budovy na Gagarinově náměstí č.5.
  • Poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet číslo 19-1649322359/0800 (nutno uvést variabilní symbol, který přidělí správce poplatku).
  • Platba kartou na pokladně úřadu městského obvodu – přízemí budovy na Gagarinově náměstí č.5.
 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Není-li lhůta pro některý úkon v daňovém řízení stanovena obecně závaznýn právním předpisem, určí přiměřenou lhůtu rozhodnutím správce daně.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou stanoveni.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Přiznání k místnímu poplatku ze psů a odhlášení z místního poplatku ze psů nelze vyřídit elektronickou poštou.

  Pro získání informací využijte adresu: bvelcovska@slezska.cz

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  03.07.2020

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno