Participace občanů na přípravě investičních akcí a rozvoji obvodu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Participace občanů na přípravě investičních akcí a rozvoji obvodu

 2. Základní informace k životní situaci

  Odbor investic a strategického rozvoje zajišťuje plánování a řízení výstavby na území městského obvodu včetně tvorby podpůrných strategických materiálů. Plní funkci investora na stavbách zařazených a schválených v rozpočtu města. V případě, že je do procesu zapojena veřejnost, koordinuje proces získání a vyhodnocení podnětů včetně předání architektům, projektantům či dalším stranám pracujícím na projektu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Cílem participace laické veřejnosti je transparentní zapojení co největšího počtu občanů, kterých se daná věc dotýká. Konkrétní podoba výzvy k zapojení, volba komunikačních prostředků jakož i oslovené skupiny občanů či způsob oslovení závisí na konkrétních projektech. Možnost participace v těchto případech zpravidla není nijak omezena.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Pověřený referent dle typu konkrétního projektu zvolí metodu sbírání dat, vyhodnocení i způsobu oslovení občanů. Případné další podmínky jsou uvedeny ve výzvě k participaci.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Odpovědí na výzvu k participaci zasláním komentáře a připomínek dle postupu uvedeného ve výzvě.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor investic a strategického rozvoje, Těšínská 35, 710 16 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Pověřený referent dle typu konkrétního projektu zvolí metodu sbírání dat (setkání s občany, elektronický dotazník apod.). Informace jak se zapojit, koho případně kontaktovat apod. je uvedena v participační výzvě.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Dle požadavků uvedených v konkrétní participační výzvě.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Termín k vyjádření je vždy stanoven v konkrétní participační výzvě a závisí na způsobu sběru a zpracování dat.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Cílem participace je transparentní zapojení co největšího počtu občanů, kterých se daná věc dotýká. Komentáře jednotlivců jsou hromadně zpracovány do podoby celkové analýzy, která slouží jako podklad pro další směřování projektu.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žádné

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Výzvy k participaci na konkrétních projektech jsou zpravidla zveřejňovány na webových stránkách městského obvodu Slezská Ostrava, na sociálních sítích či v Slezskoostravských novinách, jejichž elektronická verze je volně ke stažení.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Žádného

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nejsou

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  11.02.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno