Tajemník Mgr. Radim Babinec

Mgr. Radim Babinec

e-mail:

telefon: 

Ing. Kateřina Svobodová

Přímo řízené odbory:

odbor vnitřních věcí

 

 

 

 

 

 

 

Tajemník úřadu je vedoucím úřadu a zaměstnancem města zařazeným do úřadu městského obvodu, jmenovaným do funkce starostou po předchozím písemném souhlasu tajemníka magistrátu. Je odpovědný za plnění úkolů úřadu v samostatné i přenesené působnosti starostovi. Řídí a kontroluje činnost zaměstnanců zařazených do úřadu, plní úkoly uvedené v § 110 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

  • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě nebo zvláštním orgánům obce;
  • plní úkoly uložené mu starostou, zastupitelstvem nebo radou městského obvodu;
  • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům, zařazeným do úřadu městského obvodu;
  • plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům, zařazeným do úřadu městského obvodu;
  • vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád úřadu městského obvodu a další interní právní akty.

Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva městského obvodu a schůzí rady městského obvodu s hlasem poradním.