Oddělení sociální práce

Adresa:
Úřad Městského obvodu Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Úřad Městského obvodu Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Telefon:

Řeší:

 

Základní úloha oddělení

Oddělení sociální práce zajišťuje veškeré činnosti sociální práce, výkon veřejného opatrovnictví a agendu správního řízení ve věcech zvláštního příjemce důchodu.

Do sociální práce se dá zahrnout prakticky každá činnost, která vede k předcházení nebo řešení nepříznivé sociální situace klienta. S každým klientem se pracuje individuálně dle jeho potřeb, možností a schopností. Z toho důvodu je sociální práce souhrnem širokého spektra činností, z nichž ty nejdůležitější a nejčastější jsou popsány níže.

Mezi činnosti sociálního pracovníka v přímé práci s klientem patří například:

 • vyhledávání klientů sociální práce v jejich přirozeném prostředí
 • provádění posouzení životní situace klienta
 • provádění individuálního plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění
 • realizace přímé sociální práce s klientem zaměřené na změnu klienta
 • zplnomocňování klientů, aby dokázali sami ovlivňovat své životní podmínky
 • realizace činností zaměřených na změnu sociálního prostředí klienta
 • spolupráce s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta
 • spolupodílení se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých sociálních situací klientů

Činnosti sociální práce jsou určeny pro všechny cílové skupiny, mezi které patří zejména:

 • osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním
 • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
 • osoby s různým stupněm omezení svéprávnosti a osoby ohrožené na svých právech před omezením svéprávnosti
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • osoby ohrožené rizikovým způsobem života
 • oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
 • osoby bez přístřeší, nebo s nejistým nebo neadekvátním bydlením
 • nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy
 • rodiny s dětmi (pokud problematika nespadá do kompetence oddělení sociálně právní ochrany dětí)
 • imigranti
 • senioři
 • a další

Sociální pracovníci oddělení sociální práce jsou připraveni občanům poskytnout komplexní sociální poradenství a pomoc při řešení nejrůznějších životních situací. Například občanům poradí a pomohou

 • s vyřizováním osobních dokladů (při podání žádosti o vystavení občanského průkazu, cestovního pasu, rodného listu, průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny)
 • s přihlášením do evidence uchazečů o zaměstnání u úřadu práce
 • při hledání a změně zaměstnání
 • s vyřizováním dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením a dávek státní sociální podpory
 • s vyřízením invalidity
 • s vyřizováním důchodů
 • při řešení finančních problémů (exekuce, dluhy)
 • při hospodaření s finančními prostředky
 • při řešení bytové situace
 • při podání žádosti do domova pro osoby se zdravotním postižením, domova pro seniory nebo domu s pečovatelskou službou
 • s orientací v nabídce sociálních služeb v Ostravě a okolí a s podáním žádostí o poskytování těchto služeb
 • při výkonu funkce opatrovníka osob omezených ve svéprávnosti
 • při podání žádosti o ustanovení zvláštního příjemcem důchodu nebo dávek
 • při řešení domácího násilí
 • při propuštění z výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu vazby
 • při řešení dalších obtížných životních situací

V případech, kdy rozhodnutím soudu dojde k omezení osoby ve svéprávnosti a není nalezena fyzická osoba, která je schopna a ochotna vykonávat takové osobě funkci opatrovníka, je soudem ustanoven veřejný opatrovník, což je obec dle místa trvalého (popř. dlouhodobého) pobytu osoby omezené ve svéprávnosti – taktéž tyto činnosti zajišťuje oddělení sociální práce.

V rámci sociální práce je pravidelně (v současné době co 3 roky) prováděna depistáž osob starších 80 let zaměřená na poskytování poradenství v oblasti dávek a sociálních služeb.

Depistáž osob starších 80 let byla provedena v roce 2017, další je v plánu na rok 2020.

Oddělení sociální práce rovněž zajišťuje podklady pro uzavření smluv o poskytnutí sociální služby dle § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o situace, kdy osobu, která podle lékařského posudku není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka, zastupuje při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Oddělení sociální práce eviduje a zajišťuje některé činnosti pro kluby seniorů našeho městského obvodu. Program pro jednotlivé schůzky si členové klubů seniorů vytvářejí sami. Dle zájmu klubům pro seniory oddělení sociální práce zprostředkovává jednotlivé akce, především akce pořádané pro seniory naším městským obvodem prostřednictvím oddělení sociálních služeb (zájezdy, ples pro seniory, taneční odpoledne a další). V případě zájmu je rovněž klubům seniorů poskytováno poradenství v sociální oblasti.

Na základě § 63 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a § 93a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnanci obcí zařazení jako sociální pracovníci oprávněni, na základě souhlasu osob, které se nacházejí v hmotné nouzi, v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou ohroženi sociálním vyloučením, nebo se v tomto stavu nacházejí, vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, s cílem vykonávat činnosti sociální práce.

Sociální pracovník se vždy musí prokázat průkazem sociálního pracovníka, který je vydán statutárním městem Ostrava – ÚMOb Slezská Ostrava.