Nepříznivá sociální situace

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Nepříznivá sociální situace – např. zdravotní postižení, nezaměstnanost, nízký příjem, finanční problémy, ztráta bydlení, hrozba sociálního vyloučení a další.

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Nepříznivá sociální situace

 2. Základní informace k životní situaci

  Nepříznivá sociální situace vzniklá v důsledku zdravotního postižení, ztráty zaměstnání, nízkého příjmu apod.

  Sociální pracovníci oddělení sociální práce na základě konkrétní situace a dle individuálních potřeb klienta poradí a pomohou například:

  • s vyřizováním osobních dokladů (při podání žádosti o vystavení občanského průkazu, cestovního pasu, rodného listu, průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny)
  • s přihlášením do evidence uchazečů o zaměstnání u úřadu práce
  • při hledání a změně zaměstnání
  • s vyřizováním dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením a dávek státní sociální podpory
  • s vyřízením invalidity
  • s vyřizováním důchodů
  • při řešení finančních problémů (exekuce, dluhy)
  • při hospodaření s finančními prostředky
  • při řešení bytové situace
  • při podání žádosti do domova pro osoby se zdravotním postižením, domova pro seniory nebo domu s pečovatelskou službou
  • s orientací v nabídce sociálních služeb v Ostravě a okolí a s podáním žádostí o poskytování těchto služeb
  • při výkonu funkce opatrovníka osob omezených ve svéprávnosti
  • při podání žádosti o ustanovení zvláštního příjemcem důchodu nebo dávek
  • při řešení domácího násilí
  • při propuštění z výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu vazby
  • při řešení dalších obtížných životních situací

  Vzhledem k tomu, že komplexní sociální práce je velmi rozsáhlá a nelze vymezit všechny možné oblasti pomoci sociálního pracovníka, doporučujeme, aby se klienti obrátili na konkrétní zaměstnance s žádostí o informaci, pomoc či spolupráci.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Činnosti sociální práce jsou určeny pro všechny cílové skupiny, mezi které patří zejména:

  • osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním
  • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
  • osoby s různým stupněm omezení svéprávnosti a osoby ohrožené na svých právech před omezením svéprávnosti
  • osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • osoby ohrožené rizikovým způsobem života
  • oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
  • osoby bez přístřeší, nebo s nejistým nebo neadekvátním bydlením
  • nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy
  • rodiny s dětmi (pokud problematika nespadá do kompetence oddělení sociálně právní ochrany dětí)
  • imigranti
  • senioři
  • a další
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, řešení se odvíjí od individuální situace klienta.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobním, popř. telefonickým kontaktem se sociálním pracovníkem. Kontakty na sociální pracovníky jsou uvedeny v bodě Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava – ÚMOb Slezská Ostrava
  Odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce
  pracoviště Nám. Jurije Gagarina 4
  710 16  Slezská Ostrava

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Situaci můžete řešit na oddělení sociální práce odboru sociálních věcí ÚMOb Slezská Ostrava, Nám. J. Gagarina 4, Slezská Ostrava v úřední dny (pondělí a středa 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00) nebo po předchozí telefonické domluvě i mimo úřední dny.

  Agendu mají jednotliví sociální pracovníci rozdělenu dle náplně činnosti a katastrálních území:

  • Mgr. Ivana Adamcová, pracoviště Nám. J. Gagarina 4, kancelář č. 103,

  tel.: 599 410 020
  vedoucí oddělení sociální práce
  sociální práce
  veřejné opatrovnictví
  kluby seniorů

  • Bc. Klára Kozelská, DiS., pracoviště Nám. J. Gagarina 4, kancelář č. 108,

  tel.: 599 410 024
  veřejné opatrovnictví (především pro uživatele pobytových sociálních služeb)
  sociální práce související s výkonem opatrovnictví fyzických osob a výkon funkce zvláštního příjemce důchodu a dávek

  • Lucie Hrbáčková, DiS., pracoviště Nám. J. Gagarina 4, kancelář č. 106,

  tel.: 599 410 022
  sociální práce pro občany Slezské Ostravy
  veřejné opatrovnictví pro občany Slezské Ostravy

  • Bc. Lenka Jonášová, pracoviště Nám. J. Gagarina 4, kancelář č. 106,

  tel.: 599 410 022
  sociální práce pro občany Muglinova a Heřmanic
  veřejné opatrovnictví pro občany Muglinova a Heřmanice

  • Bc. Kateřina Kolářová, DiS., pracoviště Nám. J. Gagarina 4, kancelář č. 107,

  tel.: 599 410 023
  agenda sociálního kurátora
  sociální práce pro občany Kunčic a Kunčiček
  veřejné opatrovnictví pro občany Kunčic a Kunčiček

  • Bc. Ivana Řehová, pracoviště Nám. J. Gagarina 4, kancelář č. 104,

  tel.: 599 410 411
  sociální práce pro občany Hrušova
  veřejné opatrovnictví pro občany Hrušova

  • Bc. Jana Urbanová, pracoviště Nám. J. Gagarina 4, kancelář č. 107,

  tel.: 599 410 023
  veřejné opatrovnictví (především pro uživatele pobytových sociálních služeb)
  sociální práce související s výkonem opatrovnictví fyzických osob a výkon funkce zvláštního příjemce důchodu

  • Ing. Daniela Zahrádková, pracoviště Nám. J. Gagarina 4, kancelář č. 104,

  tel.: 599 410 412
  sociální práce pro občany Koblova a Antošovic
  správní řízení ve věci zvláštního příjemce důchodu
  kontrola výkonu funkce zvláštního příjemce důchodu
  agenda financování a rozpočtu pro odbor sociálních věcí

   

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz (nebo jiný průkaz totožnosti)
  • doložení dalších dokladů se odvíjí od řešení konkrétní situace

  Základní sociální poradenství lze poskytnout i anonymně bez předložení průkazu totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádný formulář není k dispozici.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Sociální pracovník pracuje s klientem okamžitě, dle jeho individuální situace a dle potřeby domlouvá termíny dalších schůzek na základě dohody s klientem.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Závisí na individuální situaci žadatele. (Na řešení nepříznivé sociální situace se mohou podílet také rodinní příslušníci, úřady, poskytovatelé sociálních služeb a další osoby či instituce.)

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Aktivní spolupráce klienta se sociálním pracovníkem. Plnění společně stanovených dílčích kroků tak, aby byl naplněn stanovený cíl sociální práce s klientem.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické služby.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
  • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Žádné opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce za nedodržení povinností nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  06.02.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno