Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o situaci, kdy dosavadní příjemce dávky důchodového pojištění nemůže výplatu této dávky přijímat, nebo není schopen s touto dávkou účelně nakládat (např. z důvodu zhoršení zdravotního stavu, dlouhodobé hospitalizace apod. nebo dávku důchodového pojištění nevyužívá k účelu, ke kterému je určena). V takových případech je ustanoven zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění, který výplatu této dávky přijímá a hospodaří s ní ve prospěch oprávněného (tj. dosavadního příjemce).

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost může podat dosavadní příjemce dávky důchodového pojištění, nebo osoba, která žádá o to, aby byla ustanovena zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění.

  Podnět k zahájení řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění pak mohou podat i jiné fyzické nebo právnické osoby.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žadatel se dostaví na úřad dle trvalého bydliště dosavadního příjemce dávky důchodového pojištění, kde si vyzvedne žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, kterou následně vyplní (pokud bude potřeba, vyplnění žádosti proběhne za pomoci sociálního pracovníka) a nechá potvrdit lékařem. Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění je k dispozici rovněž na internetových stránkách ÚMOb Slezská Ostrava (odkaz v bodě Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici).

  O ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění úřad městského obvodu rozhoduje ve správním řízení. Jakmile rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu nabude právní moci, úřad městského obvodu jej zašle České správě sociálního zabezpečení v Praze k realizaci.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti (popř. podnětu) o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění na úřadu městského obvodu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava – ÚMOb Slezská Ostrava
  Odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce
  pracoviště Nám. Jurije Gagarina 4
  710 16  Slezská Ostrava

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit na oddělení sociální práce odboru sociálních věcí ÚMOb Slezská Ostrava, Nám. J. Gagarina 4, Slezská Ostrava – Ing. Daniela Zahrádková, přízemí, kancelář č. 104, tel. 599 410 412 v úřední dny (pondělí a středa 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00) nebo po předchozí telefonické domluvě i mimo úřední dny.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  občanský průkaz

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje úřad městského obvodu bezodkladně, nejpozději do 30 (popř. 60) dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Závisí na individuální situaci dosavadního příjemce dávky důchodového pojištění.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Umožnění provedení sociálního šetření v místě bydliště žadatele, dle individuální situace i v místě bydliště dalších účastníků řízení.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost lze podat prostřednictvím datové schránky, avšak pro účely správního řízení je následně nutné osobní jednání s dotčenými osobami.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí ve věci zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění lze podat odvolání k Magistrátu města Ostravy prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Bylo-li rozhodnutí uloženo na poště a adresát si rozhodnutí nevyzvedne do 10 dnů od uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení, a to i v případě, že si adresát rozhodnutí vyzvedne v dalších dnech odběrní lhůty.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  06.02.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno