Úřad městského obvodu Slezská Ostrava

Úřad městského obvodu tvoří starosta, místostarostové, tajemník úřadu a zaměstnanci obvodu zařazení do úřadu městského obvodu. V čele úřadu je starosta obvodu.

Úřad městského obvodu se člení na odbory, které zřídila pro jednotlivé úseky činnosti rada městského obvodu. Postavení odboru mají i odborné útvary úřadu s jiným názvem než odbor (oddělení, útvar). Funkci zaměstnavatele plní vůči všem zaměstnancům města tajemník úřadu městského obvodu. Tajemník úřadu městského obvodu zajišťuje zejména řešení pracovněprávní problematiky a personálních otázek, řídí a kontroluje činnost zaměstnanců a koordinuje činnost jednotlivých odborů. Tajemník obecního úřadu je odpovědný za plnění úkolů úřadu městského obvodu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi. Odbory zajišťují prostřednictvím vedoucích odborů svěřené úkoly na úseku státní správy a samosprávy. 

Úřad městského obvodu

a) v oblasti samostatné působnosti

1. plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo městského obvodu nebo rada městského obvodu,

2. pomáhá v činnosti zřízeným výborům a komisím,

3. rozhoduje v případech stanovených zákonem o obcích,

b) vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona o obcích s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce.

Starosta Richard Vereš

Místostarosta Ing. Roman Goryczka

Místostarosta Vladimír Lyčka

Místostarostka MUDr. Hana Heráková

Místostarostka Ing. Ivona Vaňková

Místostarostka Dagmar Macháčková

Tajemník Mgr. Gustav Kuchař