Povolení zvláštního užívání místní komunikace

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Povolení zvláštního užívání místní komunikace

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolení zvláštního užívání místní komunikace

 2. Základní informace k životní situaci

  Místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem. Zvláštním užíváním pozemní komunikace je například provozování reklamních zařízení, provádění stavebních prací na tělese pozemní komunikace nebo na silničním pomocném pozemku, umístění inženýrských sítí do silničního pozemku, zřízení vyhrazeného parkovacího stání, zřizování a provoz stánků na pozemní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku. Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno. Jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu; nejedná-li se o havárii, je třeba žádost doručit silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před navrhovaným zahájením zvláštního užívání.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor dopravy a životního prostředí, ul. Těšínská 35, 710 00, Slezská Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Slezská Ostrava, odbor dopravy a životního prostředí, v budově na nám. J. Gagarina č. 4, 1. patro, kancelář č. 203.

  Ivona Buroňová
  referent agendy dopravy a silničního správního úřadu
  599410053 203 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  1. Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace (náležitosti žádosti určuje ustanovení § 40 odst. 4 a 6 Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
  2. Aktuální výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba), kopii živnostenského listu (fyzická osoba podnikající), OP (fyzická osoba).
  3. Plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (oprávnění k vyřizování úředních záležitostí nutno doložit plnou mocí žadatele nebo statutárního zástupce)
  4. Souhlas vlastníka (správce) místní komunikace (jedná-li se o místní komunikaci III. a IV. tř. vydává Úřad  městského obvodu Slezská Ostrava, odbor dopravy a životního prostředí), v případě místních komunikací I. a II. tř. vydává zástupce společnosti Ostravské komunikace, a.s. Novoveská 25, Ostrava-Mar. Hory
  5. Souhlas Policie České republiky, Městského ředitelství, Dopravního inspektorátu, Výstavní 55, Ostrava.
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se vybírá správní poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání:

  Délka trvání užívání

  Poplatek (Kč)

  doba kratší než 10 dnů

  100,-- Kč

  doba kratší než 6 měsíců

  500,-- Kč

  ostatní případy

  1 000,-- Kč

  Od správního poplatku je osvobozeno vydání povolení ke zřízení parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a vydání dodatečného povolení zvláštního užívání pozemní komunikace v důsledku havárie inženýrských sítí.

  Poplatky se hradí v hotovosti nebo bezhotovostně  u příslušného úřadu.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od zahájení řízení, tj. od podání žádosti.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení o povolení zvláštního užívání místní komunikace je kromě žadatele vlastník (správce) dotčené místní komunikace. Dotčeným orgánem je příslušný orgán Policie České republiky.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti. Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení zvláštního užívání.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení rozhodnutí.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Užití místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání je přestupek,  za který lze uložit pokutu.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , ve znění pozdějších předpisů,

  vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,  ve znění pozdějších předpisů.

 18. Popis byl naposledy aktualizován

  19.03.2020

 19. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno