Povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o povolení výjimky ze stálé nebo přechodné úpravy dopravního značení na pozemních komunikacích. Dle § 77 odstavce 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, nelze povolit zejména výjimku z maximální dovolené rychlosti, zákazu stání a zastavení, jestliže by byla ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoba, v jejímž zájmu má dojít k povolení výjimky z dopravního značení.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti k příslušnému správnímu úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor dopravy a životního prostředí, ul. Těšínská 35, 710 00, Slezská Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Slezská Ostrava, odbor dopravy a životního prostředí v budově na nám. J. Gagarina č. 4, 1. patro, kancelář č. 203.

  Ivona Buroňová
  referent agendy dopravy a silničního správního úřadu
  599410053 203 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  1. Žádost o povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích
  2. Aktuální výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba), kopii živnostenského listu (fyzická osoba podnikající), OP (fyzická osoba).
  3. Plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (oprávnění k vyřizování úředních záležitostí nutno doložit plnou mocí žadatele nebo statutárního zástupce)
  4. Kopii technického průkazu vozidla, a to ke zjištění (ověření) registrační značky vozidla, typu vozidla, vlastníka (provozovatele) vozidla.
  5. Situační plánek, ze kterého je patrné umístění dopravního značení, z něhož je výjimka požadována včetně zakreslení trasy/místa, které je předmětem výjimky
  6. Stanovisko Policie České republiky, Městského ředitelství, Dopravního inspektorátu, Výstavní 55, Ostrava  a souhlas vlastníka a správce  místní komunikace  - vydává Úřad  městského obvodu Slezská Ostrava, odbor dopravy a životního prostředí
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od zahájení řízení, tj. od podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení o povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích je kromě žadatele vlastník (správce) dotčené místní komunikace. Dotčeným orgánem je příslušný orgán Policie České republiky.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti. Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce při porušení povinností vyplývajících z povolené výjimky jsou posuzovány a ukládány v rozsahu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

  vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 19. Popis byl naposledy aktualizován

  19.03.2020

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno