Povolení připojení sousední nemovitosti (nebo pozemní komunikace) na místní komunikaci

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Povolení připojení sousední nemovitosti (nebo pozemní komunikace) na místní komunikaci

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolení připojení sousední nemovitosti (nebo pozemní komunikace) na místní komunikaci

 2. Základní informace k životní situaci

  Na místní komunikaci lze připojit jinou pozemní komunikaci a sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem. Dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je povolení silničního správního úřadu potřeba rovněž i k úpravě nebo zrušení stávajícího připojení. Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení připojení je podkladem pro územní a stavební řízení vedené obecným stavebním úřadem.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  V této věci je oprávněn jednat vlastník připojované komunikace nebo vlastník sousední nemovitosti.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor dopravy a životního prostředí, ul. Těšínská 35, 710 00, Slezská Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit na Úřadě městského obvodu Slezská Ostrava, odbor dopravy a životního prostředí, v budově na nám. J. Gagarina č. 4, 1. patro, kancelář č. 203.

  Ivona Buroňová
  referent agendy dopravy a silničního správního úřadu
  599410053 203 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žádost o připojení komunikace na jinou komunikaci.

  Aktuální výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba), kopii živnostenského listu (fyzická osoba podnikající), OP (fyzická osoba).

  Plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (oprávnění k vyřizování úředních záležitostí nutno doložit plnou mocí žadatele nebo statutárního zástupce)

  Projektovou dokumentací (situaci, z níž jsou patrné parametry připojení, zejména rozhledové vzdálenosti, např. v měřítku 1:200, průvodní zprávu + technickou zprávu – popis připojení) zpracovanou oprávněnou osobou.

  Souhlas vlastníka (správce) místní komunikace (jedná-li se o místní komunikaci III: a IV. tř., vydává Rada městského obvodu Slezská Ostrava), v případě místních komunikací I. a II. tř. vydává zástupce společnosti Ostravské komunikace, a.s. Novoveská 25, Ostrava-Mar. Hory)

  Souhlas Policie České republiky, Městského ředitelství, Dopravního inspektorátu, Výstavní 55, Ostrava.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za povolení připojení komunikace nebo sousední nemovitosti místní komunikaci se vybírá správní poplatek 500 Kč – v hotovosti nebo bezkontaktně.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od zahájení řízení, tj. od podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení o povolení připojení pozemní komunikace nebo sousední nemovitosti na místní komunikaci je kromě žadatele vlastník (správce) dotčené místní komunikace. Dotčeným orgánem je příslušný orgán Policie České republiky.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,  ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení rozhodnutí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Neoprávněné zřízení, úprava nebo zrušení připojení komunikace nebo sousední nemovitosti na místní komunikaci fyzickou osobou, právnickou osobou a podnikající fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do výše 300 000,- Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,  ve znění pozdějších předpisů.

 19. Popis byl naposledy aktualizován

  10.03.2020

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno