Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o místní a přechodnou úpravu dopravního značení na pozemních komunikacích. Stanovení místní a přechodné úpravy dopravního značení na pozemních komunikacích povoluje příslušný správní úřad po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoba, v jejímž zájmu nebo z jejíhož podnětu, by mělo dojít k úpravě dopravního značení.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádostí k příslušnému správnímu úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor dopravy a životního prostředí, ul. Těšínská 35, 710 00, Slezská Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Slezská Ostrava, odbor dopravy a životního prostředí, v budově na nám. J. Gagarina č. 4, 1. patro, kancelář č. 203.

  Ivona Buroňová
  referent agendy dopravy a silničního správního úřadu
  599410053 203 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Žádost o místní úpravu dopravního značení – trvalou / přechodnou,
  • Aktuální výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba), kopii živnostenského listu (fyzická osoba podnikající), OP (fyzická osoba),
  • Plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (oprávnění k vyřizování úředních záležitostí nutno doložit plnou mocí žadatele nebo jeho statutárního zástupce),
  • Výkresovou dokumentaci, nejlépe situaci v přehledném měřítku, s originálním potvrzením souhlasného stanoviska Městského ředitelství Policie České republiky – Dopravního inspektorátu, ve složitějších případech stanovisko pracovní skupiny OŘD při Odboru dopravy Magistrátu města Ostravy a 4x kopii této dokumentace.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za stanovení dopravního značení se nevybírá žádný poplatek.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od zahájení řízení, tj. od podání žádosti. Pro stanovení trvalé úpravy je nezbytné počítat s dobou potřebnou k stanovení navrhované změny až 90 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • správce komunikace,
  • Policie ČR,
  • případně dotčené organizace, orgány nebo občané.
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti. Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti stanovení místní nebo přechodné úpravy dopravního značení nejsou opravné prostředky přípustné.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nedodržení podmínek stanovení místní nebo přechodné úpravy dopravního značení je považováno za naplnění podstaty přestupku dle § 42a odst. 1 písm. i), resp.  dle § 42b, odst. 1 písm. i) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Za přestupek fyzické osobě nebo právnické a podnikající fyzické osobě lze uložit pokutu do 300 000,- Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

  vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 19. Popis byl naposledy aktualizován

  24.02.2020

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno