PRODEJ POZEMKU

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  PRODEJ POZEMKU

 2. Základní informace k životní situaci

  Upravují příslušná ustanovení zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba v plné moci
  • právnická osoba
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  1. Podání písemné žádosti.
  2. Žádost je projednána v majetkové komisi rady městského obvodu Slezská Ostrava.
  3. Po obdržení vyjádření vlastníků inženýrských sítí, případně po geometrickém zaměření výměry (bude-li se jednat o prodej části pozemku), pokračují další úkony prodeje.
  4. Rada městského obvodu Slezská Ostrava a zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava rozhodne o doporučení záměru prodeje.
  5. Poté postoupí doporučení záměru prodeje k projednání zastupitelstvu města Ostravy.
  6. Zastupitelstvo města Ostravy rozhodne o záměru prodeje, zveřejní záměr na úřední desce magistrátu po dobu 15-ti dnů a zašle záměr prodeje ke zveřejnění na úřední desce městského obvodu Slezská Ostrava (má právo si vyhradit rozhodnutí o prodeji majetku).
  7. Městský obvod Slezská Ostrava poté zajistí znalecký posudek (náklady na geometrické zaměření, znalecký posudek a poplatek 2000,-Kč za vklad do katastru nemovitostí se připočítávají ke kupní ceně). Po vyhotovení znaleckého posudku a projednání v majetkové komisi jsou zájemci seznámeni s návrhem kupní ceny.
  8. U strategických pozemků obce mohou být stanoveny základní podmínky prodeje.
  9. V případě, že o prodej pozemků má zájem více žadatelů, doporučí majetková komise komplexní posouzení jednotlivých záměrů nebo doporučí prodej finančně nejvýhodnější nabídce.
  10. Bude-li kupující žádat o prodej za nižší cenu, než je cena v místě a čase obvyklá, bude o prodeji rozhodovat zastupitelstvo města Ostravy. Žádost bude postoupena k vyřízení majetkovému odboru Magistrátu města Ostravy.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  osobně na majetkovém odboru, kancelář č. 411 ve 3. poschodí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava na náměstí J. Gagarina č. 4
  o podáním žádosti na e-mailovou adresu úřadu posta@slezska.cz nebo datovou schránkou městského obvodu 56zbpub

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, náměstí J. Gagarina č. 4, odbor majetkový, ve 3. poschodí budovy.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklad pro prokázání totožnosti.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Podání žádosti je bezplatné.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Zákonné lhůty nejsou stanoveny. Lhůty pro vyřízení nelze jednoznačně stanovit, jsou závislé na
  jednání orgánů městského obvodu a města.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  K podání žádosti lze využít elektronickou poštu posta@slezska.cz nebo datovou schránku
  městského obvodu 56zbpub.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  13.07.2022

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno