Nájem bytu, přechod nájmu bytu, pronájem prostoru sloužícího k podnikání

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Nájem bytu, přechod nájmu bytu, pronájem prostoru sloužícího k podnikání

 2. Základní informace k životní situaci

  NÁJEM BYTU

  Upravují příslušná ustanovení zákona č.89/2012 sb., občanského zákoníku, v platném znění.

  PŘECHOD NÁJMU BYTU

  Postupuje se podle § 2279 a dalších zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Platí, že zemře-li nájemce a nejde-li se o společný nájem bytu, přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní byt. Je-li touto osobou někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, přejde na ní nájem jen pokud pronajímatel souhlasil s přechodem na tuto osobu. Pro souhlas se vyžaduje písemná forma. Nájem bytu po jeho přechodu nájmu skončí uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem na nájemce přešel.

  PŘEDPIS NÁJMU BYTU

  Mezi povinnosti nájemce patří rovněž to, že přijme-li do své domácnosti kohokoliv, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu pronajímateli. Neučiní-li tak nájemce ani do 2 měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost. Pronajímatel má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.

  VÝŠE NÁJEMNÉHO OBECNÍHO BYTU

  Minimální výše smluvního nájemného bytu je stanovena na 50,-Kč/m2 nebo dle vypsaného výběrového řízení. 

  PRONÁJEM  PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ

  Pronájem prostoru sloužícího k podnikání se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. U nově uvolněného prostoru sloužícího k podnikání je nejprve zveřejněn záměr nájmu tohoto prostoru na úřední desce úřadu městského obvodu a na webové stránce (www.slezska.cz - úřední deska) po dobu minimálně 15 dnů.  Poté je vybrán z přihlášených zájemců ten, který nejvíce vyhovuje zájmům obce.

  ŽÁDOSTI O NÁJEM BYTU

  Uvolněné byty ve správě městského obvodu Slezská Ostrava se přidělují na základě splnění podmínek vyhlášených ve výběrovém řízení na byt. Vyhlášená výběrová řízení na uvolněné byty jsou zveřejňována na úřední desce úřadu a na webových stránkách (www.slezska.cz), a to pod názvem úřední deska nebo nemovitosti k prodeji a k pronájmu - rubrika byty. Do výběrového řízení se může přihlásit každý zájemce, který nevlastní nemovitou věc (např. pozemek, stavbu, jednotku), nemá uzavřenou nájemní smlouvu s jiným vlastníkem nemovitosti. Přihlásí-li se do výběrového řízení manželé nebo registrovaní partneři, podmínku stanovenou v předchozí větě musí splňovat oba.

  Bytová komise posoudí žádosti všech zájemců přihlášených do výběrového řízení, rada městského obvodu pak rozhodne o přidělení bytu.

  Mimořádné přidělení bytu radou v zájmu obce nebo z důvodu tíživé životní situace je možné zcela výjimečně, po projednání v bytové komisi.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba v plné moci.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Veškeré informace budou poskytnuty v kancelářích č. 314, č. 315, č. 315A a č. 316 ve  druhém  poschodí budovy ÚMOb Slezská Ostrava na náměstí J. Gagarina č. 6.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • osobně v kancelářích č. 314, č. 315, č. 315A a č. 316 ve druhém poschodí  budovy ÚMOb Slezská Ostrava  na náměstí J. Gagarina č. 6
  • podáním žádosti nebo dotazu na e-mailovou adresu úřadu posta@slezska.cz
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor majetkový, oddělení evidence majetku, ve druhém poschodí budovy na náměstí J. Gagarina č. 6.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Výše jmenovanou problematiku řeší odbor majetkový Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, příslušné pracoviště najdete ve druhém poschodí budovy na náměstí J. Gagarina č. 6, Ostrava- Slezská Ostrava.

  Úřední hodiny:

  Pondělí a středa  -    8.00 – 11.30    12.30 – 17.00

  Emilie Herberová
  referent agendy majetkové správy
  599410048 314A / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
  Marta Holková
  referent agendy majetkové správy, agendy rozpočtu a financování
  599410049 315 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
  Bc. Ivana Krejčová
  vedoucí oddělení evidence majetku
  599410059 316 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
  Jana Špaňhelová
  referent agendy majetkové správy
  599410417 314 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklad pro prokázání totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Potřebné formuláře žádostí jsou v elektronické podobě na webové stránce www.slezska.cz nebo je možné je získat v kancelářích č. 314, č. 315, č. 315A a č. 316 ve druhém poschodí budovy  ÚMOb Slezská Ostrava na náměstí J. Gagarina č. 6.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Žádné poplatky nejsou stanoveny a další informace týkající se jistoty jsou uvedeny ve zadání výběrového řízení.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nejsou stanoveny, žádosti jsou řešeny v pracovním pořádku.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Veškeré informace budou poskytnuty v kancelářích č. 314, č. 315, č. 315A a č. 316 ve druhém poschodí budovy ÚMOb  Slezská Ostrava na náměstí J. Gagarina č. 6.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Veškeré informace budou poskytnuty v kancelářích č. 314, č. 315, č. 315A a č. 316 ve druhém poschodí budovy ÚMOb Slezská Ostrava na náměstí J. Gagarina č. 6.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Datovou schránku úřadu, e-mailovou adresu úřadu posta@slezska.cz

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), v platném znění
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nejsou stanoveny

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou stanoveny

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  05.03.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno