VĚCNÉ BŘEMENO – SLUŽEBNOST

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  VĚCNÉ BŘEMENO – SLUŽEBNOST

 2. Základní informace k životní situaci

  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti (BVB) a následující zřízení věcného břemene – služebnosti (VB) na pozemcích svěřených do správy městského obvodu Slezská Ostrava podléhá rozhodnutí rady městského obvodu Slezská Ostrava.
  Úhrada za zřízení VB – služebnosti je od 01.01.2022 stanoven dle "Zásad pro stanovení výše úhrady za zřízení věcného břemene služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava".

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba v plné moci
  • právnická osoba
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  1. Podání písemné žádosti včetně všech podkladů.
  2. Žádost je projednána na nejbližším možném jednání rady městského obvodu Slezská Ostrava.
  3. Zpravidla do 20 dnů od rozhodnutí rady je připravena k podpisu smlouva o právu provést stavbu, o právu vstupu a vjezdu, o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti/smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti.
  Upozorňujeme žadatele, že nejpozději před podáním návrhu na kolaudaci předmětné stavby nebo ihned po zhotovení stavby, pokud není kolaudována, písemně vyzvou vlastníka pozemku k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti. Zároveň s výzvou dodá žadatel originál geometrického plánu v potřebném počtu + výkaz výměr věcného břemene.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • osobně na majetkovém odboru, kanceláře č. 320 ve 2. poschodí a č. 410 ve 3. poschodí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava na náměstí J. Gagarina č. 4
  • podáním žádosti na e-mailovou adresu úřadu posta@slezska.cz nebo datovou schránkou městského obvodu 56zbpub
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, náměstí J. Gagarina č. 4, odbor majetkový, ve 2. a 3. poschodí budovy.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklad pro prokázání totožnosti.

 8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Podání žádosti je bezplatné.
  Veškeré náklady za zřízení věcného břemene hradí žadatel (geometrický plán, znalecký posudek /pokud je ujednáno ve smlouvě budoucí/, náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí, náklady spojené s ověřením podpisu, apod.).
  Žadatel o uzavření věcného břemene - služebnosti po uzavření smlouvy musí dodat pro návrh na vklad do katastru nemovitostí kolek v zákoně stanové výši 2.000,-Kč. Výše úhrady za zřízené věcné břemeno – služebnost je stanovena v souladu s rozhodnutím rady městského obvodu, která je uvedena s platebními podmínkami v uzavřené smlouvě.

 9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Zákonné lhůty nejsou stanoveny. Lhůty pro vyřízení nelze jednoznačně stanovit, jsou závislé na jednání orgánů městského obvodu.

 10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 12. Elektronická služba, kterou lze využít

  K podání žádosti lze využít elektronickou poštu posta@slezska.cz nebo datovou schránku městského obvodu 56zbpub

 13. Popis byl naposledy aktualizován

  13.01.2022

 14. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno